Landsbygden. Stenkyrka.

STENKYRKA, 12 april
Stenkyrka mejeri a.-b. hade igår eftermiddag bolagssmma i skolan under ordförandeskap av hr ??? Svensson, Sorby. Vederbörliga berättelser upplästes och godkändes, varjämte an svarsfrihet beviljades. Under året ha invägts 1,444,987 kg. mjölk, som betalats med kr. 171,989: 38. Av smör ha tillverkats 62,430 kg. och av ost 1,652 kg. Årsvinsten utgör 1,934:22 och stämman beslöt att härav skulle å fastigheter och inventarier avskrivas kr. 1,402:22 samt till aktieägarna utdelas 4 proc. med sammanlagt 532 kr. Den förutvarande styrelsen omvaldes och består sålunda av hrr P. Svensson, Sor-by, K. Karlsson, Stenstu, Th. Jakobsson, Kvie, A. H. Wahlström, Grausne, och H. Björkegren, Gräne. Suppleanter blevo hrr R. Larsson, Garde, T. Liljegren, Roshage och G. Olofsson, Lauhage. Även revisorerna folkskoll. O. Bolin och handL C. H. Svensson omvaldes, liksom deras ersättare post-stationsföreståndare O. Lindgren.
GotL lantmännens cent r alförening i Stenkyrka hade föreningsstämma omedelbart efter ovannnämmnda bolagsstämma. Förhandlingarna leddes även här av hr Per Svensson, Sorby. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det, gångna räkenskapsårets förvaltning. Kassan har under året omslutit 43,000 kr. Vinsten, kr. 482: 66, beslöt stämman överföra till reservfonden. Till ledamöter i styrelsen återvaldes hrr Svensson, K. Karlsson, och O. A. Karlström med hrr T. Liljegren och Emil Larsson, Garde, som suppleanter. Revisorer blevo hrr E. Högberg, Tuna, och Rud. Larsson, Garde, med hrr G. Olofsson och H. Björkegren som ersättare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *