Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
Handelsaktiebolaget Mal m a höll ordinarie bolagsstämma den 16 dennes. Stämman öppnades av styrelsens ordf. lantbr. Hugo Pettersson, Mvyrungs, som även valdes att leda förhandlingarna. Till sekr. utsågs lantbr. Kr. Kristiansson, Maldes.
Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes, balansräkningen fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. Affärsrörelsen har under det gångna året omslutit en summa av 171,124 kr. och 62 öre. Nettovinsten 8,361 kr. och 33 öre användes i enlighet med styrelsens förslag med att 4,633 kr. och 33 öre överföras till dispositionskonto, 100 kr. överlämnas till 1938 års nationalinsamling och 3,628 kr. blir utdelning till aktieägarna med 8 procent. Styrelsearvodet bestämdes till 100 kr. och samma belopp skall utgå för revision.
Den avgående styrelsen omvaldes och utgöres av direktör Arthur Thorén, Gumbalde, lantbr. Hugo Pettersson, Myrungs, Olof Christoffersson, Liffride, Kr. Kristiansson, Maldes, och Edvin Jacobsson, Starrlause. Suppleanter blevo hr K. Karlsson och Arv. Jakobsson, Gumbalde, Karl Hägg, Smissarve, Edv.
Larsson, Allmungs, och S. Vigström, Järnvägen. Till revisorer omvaldes stationsinspektor K. G. Klasson, Järnvägen och Josef Jakobson, Bosarve, med O. Häglund, Hägvide, och Ivar Hagman, Österlings, som suppleanter. Efter framfört tack till direktören och styrelsen avslöts stämman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Maj 1938
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *