Landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 12 jan.
Stånga och Lye missionsförsamling höll sitt årsmöte i missionshuset tisdagen den 11 jan. Pastor Alstig inledde med en kort betraktelse över Ebr. 10: 35-39, särskilt framhållande betydelsen av att vara frimodig, vara ståndaktig och att villigt gå när Herren kallar till gärning.
Styrelsens berättelse föredrogs, vari påvisades att en god och allsidig verksamhet bedrivits. Av revisionsberättelsen framgick att det ekonomiska resultatet varit tillfredsställande och offerviljan god.
Till styrelse omvaldes lantbr. Josef Jakobsson, ordf., Gust. Nilsson, Dals, vice ordf. Emil Pettersson, Stenstuge, sekr. och Gösta Stenberg, kassör, samt Alfr. Levander, Dals. Suppleanterna Efr. Jakobsson och Josef Johansson omvaldes. Till församlingsföreståndare valdes pastor G. Alstig. Till revisorer valdes lantbr. Anton Larsson, Tellungs, och Henry Johansson, Ungbåtels. Till söndskolföreståndare omvaldes Josef Jakobsson och juniorledare blevo Gösta Stenberg och fru Hildur Pettersson, Bogs. Att förestå syföreningen utsågs fru Ester Nilsson och fröken Elsa Levander, Dals, vilka tillika äro missionshusets värdinnor. Vaktmästare blev Efr. Jakobsson. Ett anslag av 75 kr. beviljades till G. M. F. En del verksamhetsfrågor dryftades och behövliga beslut fattades för verksamhetens planmässiga ordnande. Till sjuka, ålderstigna och icke närvarande medlemmar sändes hälsning. Det välbesökta mötet avslöts av pastor Alstig och en gemensam bönestund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *