Landsbygden. Rute.

RUTE, 16 jan.
Andra provpredikningen till den lediga kyrkoherdetjänsten hölls här i dag av den i andra förslagsrummet uppsatte vice pastor Ivan Lilja i Stenkumla. På grund av det sliriga väglaget med åtskilliga olyckstillbud anlände han c:a en kvart för sent, vilket han före gudstjänsten beklagade.
Pastor Lilja predikade över dagens högmässotext: Joh. 4: 5-26.
Liksom det under Jesu tid rådde fiendskap mellan judar och samariter, råder bitter fejd mellan många av nutidens folk. Men lika litet som Jesus då hindrades av denna folkens ovänskap till att utföra Faderns uppdrag, lika litet hindras han i våra dagar av kanonernas åskor, av krigets fasor. Han står på båda sidor om fronten.
På samma sätt som han bjöd den samaritiska kvinnan att dricka av det levande vatten han hade att ge, bjuder han alltfort dem som törsta att komma till honom. Många människor söka släcka sin törst i andra brunnar: i penningar, nöjen och njutningar m. m. Men när de väl fått sitt lystmäte av denna världens goda, bränner likväl en törst deras själtörsten — längtan efter evigheten — som endast kan stillas av Gud.
Före predikan sjöngs ps. 204, efter 73 v. 2 och följande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *