Landsbygden. Rute.

RUTE, 25 mars.
Årets första ord kommunal stämma hölls här idag under hr Hjalmar Johanssons ordförandeskap.
För samtliga under kommunalstämman stående räkenskaper beviljades ansvarsfrihet. Angående den s. k. Vestrumevägen uppdrogs åt hr Martin Lantz att med markägarna ordna om marklösen, överlämna vägen till Vägstyrelsen, hos A. K. anhålla om innestående statsbidrag m. m.
Till ledamöter i valnämnden valdes hrr Oskar Hedberg, Karl Grundström, Konrad Bergbohm och Albin Nordberg med Melker Fardelin och Erik Karlström som suppleanter. Hrr John Ström och Arvid Bogren utsågs till ledamöter i kommunens skogsvårdskommitté för närmaste treårsperiod. att å kommunens vägnar överklaga mantalskrivningsåtgärder utsågs hr K. Bergbohm.
Sjukkassan Framtidsförbundets härvarande avdelning hade hos stämman anhållit om fortsatt anslag med 1 kr. pr medlem för bestridande av avgifter till kassan för mindre bemedlade medlemmar, vilket beviljades.
I fråga om ålderstilläge åt distriktets polisman Hilmer Jönsson bestämdes att sådant skulle utgå med 200 kr. pr år efter 3, 6 och 9 års tjänstgöring räknat från den 1 jan. 1935.
Av kommunalnämnden uppgjort förslag till brandstodsordning för Rute skogsrote godkändes och skall nu underställas länsstyrelsens prövning.
För att närmare utreda frågan om badhusbygge tillsattes en kommitté bestående av hrr Hugo Brege, Martin Lantz, Konrad Bergbohm, Oscar E. Carlsson och Albin Nordberg.
Revisorernas förslag om fattigvårdsstyrelsens utökning från 3 till 5 ledamöter och årsarvodets avskaffande samt ersättande med arvode endast för sammanträde diskuterades men bordlades till en senare stämma. Likaså bordlades pensionsstyrelsens anhållan om ett arvode av 5 kr. pr ledamot och sammanträdesdag.
Nykterhetsnämndens årsberättelse och k. befhdes resolution angående fastställelse av arvoden åt kommunala befattningshavare upplästes och lades till handlingarna, Till sist bifölls kommunalnämndens anhållan om att för dess alltmer tilltagande skrivgöromål få inköpa en skrivmaskin.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *