Landsbygden. Rone.

RONE.
Pastoratsstämmsa med Rone pastorats församlingar hölls på måndagen i kommunalrummet.
Boställskassans, prästlönekassans o. prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper föredrogos och av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet beviljades.
Omedelbart efter pastoratsstämmans slut hölls kyrkostämma med Rone församling.
Kyrkokassans, kyrkobyggnadskassans, Häggska donationsfondens, kapten Degermans gravfond och monumentsfonds, Achérs gravfönds, värmeledningsfondens räkenskaper föredrogos och ansvarsfrihet beviljades.
Skolkassans, folkbibliotekets och skolbibliotekets räkenskaper föredrogos likaså och ansvarsfrihet beviljades.
Från kyrkorådet förelåg förslag till ordningsföreskrifter för kyrkogården, vilket förslag av stämman godkändes. ordningsföreskrifterna innehålla bl. a.: som maximimått å gravvård gäller 1,40 m. Gravkullens omgivande med passande häck tillåtes, dock må därtill ej användas häckplantor, som bliva grovstammiga och häcken får ej släppas högre än 60 cm. Vårdas icke graven, oaktat därom gjord uppmaning, och skulle 1 år förflyta, utan att graven underhålles och vårdas, utjämnas densamma.
Till ledamot i skolrådet för återstående delen av perioden 1936—1939 valdes handelsföreståndare Valter Österberg.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *