Landsbygden. Mästerby.

MÄSTERBY, 7 mars.
Två jordbrukarmöten höllos här under lördagen. Båda voro förlagda till godtemplarlokalen och det första, R. L. F.-avdelningens sammanträde, öppnades av hr Valter Lövqvist, Sallmunds. Efter sedvanliga förhandlingar företogs val av styrelse. Till ordförande valdes Valter Lövqvist, sekr. Axel Larsson, Båtels, kassör E. Olsson, Carls, och övriga ledamöter E, Vahlbäck och E. Eneqvist, Haga. Styrelsesuppleanter blevo J. A. Olsson, Ammor, G. Olsson, Skogs, och Erik Nilsson, Sallmunds. Till revisorer valdes V. Sjögren, Bander, och J. Norrby, Ringome, supplerade av A. Johansson, Ringome.
Härefter följde G. L. C.-föreningens årsstämma under ordförandeskap av lantbr. L. R. Ekedahl, Sallmunds. Till ledamöter i styrelsen omvaldes E. Vallin, Myra, och L. R. Ekedahl med E. Söderdahl, Grens, som suppleant. Revisorer blevo Johannes och Axel Fredriksson, Västerväte, med Arvid Björkqvist som gsuppleant. Till ombud vid Centralföreningens årsstämma valdes hr Ekedahl, Sallmunds.
Sedah de båda sammanträdena avslutats höll ombudsman Norman, Halla, ett föredrag om R. L. F.-rörelsen. En stunds kaffedrickning vidtog härefter och till sist visade hr Norman stämmofilmen från Uppsala.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *