Landsbygden. Lye.

LYE.
Missionsförsäljning var anordnad på fredagskvällen i Lutherska Missionshuset härstädes. Mötet inleddes av predikant Knut Hedman med bibelläsning och bön och ett kort allvarligt anförande. Sedan vidtog försäljning av syföreningens arbeten, vilka hade en god avgång. Som försäljare tjänstgjorde pred. Hedman med handelsföreståndare R. Söderberg vid protokollet. Så mycket folk som lokalen kunde rymma, hade kommit tillstädes.
Täckdikning av Lye annex har påbörjats nu. Åkerjordens areal omfattar 52 tunnland och grävning av system I pågår nu. Det blir 15,000 met. diken, som skall grävas. Annexen brukas nu av en arrendator, lantbrukare Fritz Jacobsson, Rotarve. Det har förut varit tre olika arrendatorer, två från Lye och en från Garda.
Det blir givetvis en extra utgift för arrendatorn, som jämte arrendearvodet får betala grävningskostnaderna. Men som avdikning av åkerjorden hör till de första grunderna av åkerjordens bearbetning och brukningen av jorden kan göras på ett mera effektivt sätt och därtill betydligt underlättar arbetet, är det nog ett arbete, som kommer att betala sig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *