Landsbygden. Lau.

LAU.
Östra distriktet av Gotl. Missionsförbundet- höll i söndags sitt kvartalsmöte här, välbesökt som vanligt. Mötet inleddes på förmiddagen med predikan av pastor Ax. Hellmin över några verser ur Hebr. 13 kap. Härefter följde förhandlingar. Till ordf. för dagen valdes R. Lagergren, Garda, vice ordf. O. Hallström, Ala, och sekr. Ivar Pettersson, När. Ordf. uttalade först ett tack till Leo Jacobsson i Alskog, som nu lämnat distriktets styrelse, vilken han tillhört i 26 år och hela tiden innehaft kassörsbefattningen. I fortsättningen fattades beslut om ersättning för predikantens resor inom :distriktet samt meddelades om anordnandet av en söndagsskolläraredag i Ljugarn nästa söndag, då bl. a. folkskoll. G. Wahlberg i Lye medverkar som föreläsare. Nästa möte bestämdes att hållas i När den 3 juli. Beslöts att till mötena i fortsättningen skulle kunna inlämnas frågor för diskussion.
Efter rast, under vilken församlingen på plätsen bjöd på kaffe, samlades man åter. Ordf. erinrade först om att sedan förra mötet en av distriktets medlemmar, Maria Hallberg, Ljugarn, fått hembud. Pastor Hellmin predikade så över 4 Mos. 14: 24 framhållande bl. a. hurusom Israels historia i mycket påminner om vårt liv. Må vi ej frukta för svårigheterna utan gå vidare. Härefter firades Herrens nattvard och mötet avslöts med bönemöte. Kollekten uppgick till kr. 21:59.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *