Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO.
Kräklingboortens jordbrukskassa hade i lördags sitt årsmöte i skolan under ledning av hr Ch. Hansson, Foler. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Kassan har 59 medlemmar och utlåningen uppgick vid årsskiftet till 107,000 kr. Till ledamöter i styrelsen återvaldes hrr Tage Nilsson, Gurpe, och A. Arvidsson, Anga. Till suppleant omvaldes hr K. A. Vikström, Gammelgarn. Revisorer blevo hrr A. Hallin, Anga och A. Bendelin, Anga, med hrr A. Vessman och A. Olofsson, båda i Kräklingbo, som ersättare.

Kräklingbo lokalavdelning av R. L. F. höll häref ter sin årsstämma under ordförandeskap av hr M. Wiman, Tings. Sedvanliga berättelser föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter av styrelsen utsågos hrr M. Wiman, Tings, E. Klingvall, Gurpe, Ch. Hansson, Foler, och A. Pettersson, Österby, omvalda, samt O. Thomsson, Kärrmans, nyvald. Suppleanter blevo hrr N. Ekman, Ekeskogs, och A. Hanell, Hejdeby. Till revisorer utsågos hrr G. Nyström, Stenstuge, och G. Gardell, Smitts.

Kräklingbo lokalavdelning av G. L. C. F. höll ävenledes sin stämma i” lördags. Förhandlingarna leddes av hr Tage Nilsson, Gurpe. Styrelsens och revisorernas berättelser upplästes varjämte ansvarsfrihet beviljades. Föreningen hade vid årsskiftet 30 medlemmar med 344 hektar åker. Varuomslutningen har under året uppgått till kr. 28,564: 37. Den avgående styrelseledamoten hr N. Ekman, Eke-skogs, omvaldes, likaså suppleanten hr Ch. Hansson, Foler. Revisorer blevo hrr A. Hallin, Anga och G. Klingvall, Kräklingbo, med hr A. Hanell, Hejdeby, som ersättare. Till representant vid Centralföreningens stämmor utsågs hr T. Nilsson med hr Wiman som ersättare. Sedan förhandlingarna avslutats höll ombudsman E. Norman i Halla, föredrag om R. L. F.-rörelsens och övriga ekonomiska sammanslutningars verksamhet på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *