Landsbygden. Hörsne med Bara.

HÖRSNE med BARA.
Årets andra ordinarie kommunalstämma hölls i kommunalrummet måndagen den 31 oktober 1938.
Förslagen till utgifts- och inkomststat för 1939 upplästes, varvid framgick, att fattigvårdsnämnden kommer att utdebitera kr. 2, barnavårdsnämnden kr. 0:40 och kommunalkassan kr. 2:80. Till ” mantalsskrivningsombud – utsågos herr Uno Larsson, Snövalls, och herr O. V. Pettersson, Mattsarve, samt till suppleant herr Uno Nilsson, Nybjers. Skogsaccisen bestämdes till 2 kr. Vidare beslöts att kommunen även nästa år skulle begära skatteutjämningsmedel; till att. ombesörja detta Utsågs herr Uno Larsson, Snovalds.
Därefter upptogs till behandling ett förslag, som förut hade varit vilande nämligen angående eventuellt bildande av en arbetslöshetskommitté. . Det framhölls dels att det f. n. inte tycks finnas några arbetslösa inom kommunen, dels att kommunalnämnden i mån av behov utan vidare har att taga befattning med dessa frågor. Men hänsyn härtill ansågs en särskild arbetslöshetskommitté åtmintone tills vidare onödig. Beträffande särskilt skogsbrandsskydd antogs de upprättade stadgarna. Kommunen skulle i detta hänseende utgöra ett distrikt, brandfogde är hr Uno Nilsson, Nybjers, och vice brandfogde hr Helmer Pettersson, Dibjers.
Till Hörsne med Bara församlings kommunalrum hade av prostinnan Jacobsson, som ju under sin framlidne makes, prosten Sigge Jacobsson, livstid under många år varit bosatt i Hörsne, skänkts ett prydligt väggur, för vilken gåva stämman uttalade sitt tack, något som även togs till protokollet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *