Landsbygden. Hörsne.

HÖRSNE, 7 april.
Ordinarie kommunalstämma hölls här i går under ordförandeskap av O. V. Pettersson, Mattsarve, varvid kommunens räkenskaper för det gångna året godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Till ledamöter av valnämnden omvaldes Johan Larsson, Buters, Anshelxn Kellgren och Uno Larsson, Snovalda, samt Arthur Olsson, Smiss, med Algot Larsson, Hoffmans, och Georg Jonsson, Nederbjers, som suppleanter. Till skogsvårdskommittä utsågos O. V. Pettersson, Mattsarve, och Uno Larsson, Snovalds, med Johan Larsson, Buters, som suppleant
Stämman beslöt vidare, att varje ledamot av inkomsttaxeringsnämnden skulle åtnjuta 5 i resebidrag för förrättningar utom socknen. Bestämmelsen skall tillämpas fr. o. m. år 1939. Förslaget till inrättande av en arbetslöshetskommittk bordlades till oktoberstämman för att då slutbehandlas. Barnavårdsmannen tillerkändes en förhöjd ersättning med 25 kr. att utgå fr. o. m. 1939 års ingång och beslöts vidare, att han skall äga utfå reseersättning för resor utanför socknen. Till Frälsningsarmen beviljades ett anslag på 25 kr. Angående skogsbrandslagstiftningen beslöts bordlägga ärendet till nästkommande stämma.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *