Landsbygden. Hejde.

HEJDE, 24 jan.
Dr Kjellander predikar avsked. Pastoratets värderade och uppburne kyrkoherde, teol. lic. J. A. Kjellander, predikade på söndagen avsked i Hejde kyrka, då han i dagarna skall avflytta till Uppsala. Gudstjänsten var talrikt besökt och blev en mycket högtidlig och allvarlig avskedsstund mellan den avgående pastorn och hans församling.
Dagens text handlade om kvinnan vid Sikars brunn och som ämne för sin predikan hade dr Kjellander valt ordet ”Skördeglädje”. Han talade om jordisk skördeglädje, som kan vara av olika slag, samt om himmelsk skördeglädje. Den förra måste vara vansklig, den senare är ovansklig. Den, som liksom kvinnan vid brunnen, mött Kristus, är kallad att vittna om honom. Icke minst ha ordets tjänare denna kallelse. Resultatet av deras vittnesbörd synes icke alltid, utan det gäller att arbeta i tro och hopp. Vi skola så, men det är Gud, som giver skörden.Det kändes, sade talaren, underligt för honom att på denna sista dag hos sina församlingar få tala om skördeglädje. Han hade varit präst i nära 43 år och många gånger hade han gripits av misströstan inför resultatet, men när han så på sin sista tjänstgöringsdag möttes av en sådan text, då kändes det dock som en hugsvalelse från ovan. Han hade ej haft några moderna åsikter att framlägga, och mången hade kanske ansett honom gammalmodig. Men han hade velat hålla sig till den gamla säkra grunden, som håller att leva och dö på. Han hade också från sina församlingsbor utan undantag fått möta godhet och tillmötesgående, så att han hade blott ljusa minnen med sig, då han nu skulle draga bort. Han tackade särskilt kyrko- och skolråd, lärarepersonal och icke minst sina konfirmander, till vilka han riktade några avskedsord. Det kändes vemodigt att lämna pastoratet, där han växt fast, som icke någonstädes annars. Han bad också sina åhörare komma ihåg den gamla prästen i sina böner, ty denne skulle ej glömma dem. Sedan han också framfört sin familjs tack, anbefallde han församge i den högstes beskydd och uttalade förhoppningen om ett återseende, där inga vemodiga avsked skola finnas.
Tidigare på förmiddagen hade är Kjellander hållit avskedspredikan i Väte kyrka.
Dr Kjellander kom till stiftet som läroverksadjunkt i Visby år 1922 och tjänstgjorde där i över tio år, varefter han från år 1933 kallades till kyrkoherde i Hejde och Väte. Han fick år 1932 pension som läroverkslärare och har nu tillerkänts prästerlig emeritilön. Både som präst och som lärare har han inom stiftet förvärvat idel tacksamma vänner.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *