Landsbygden. Havdhem.

HAVDHEM.
Baptistförsamlingen fira de i söndags sitt 80-årsjubileum, vilket redan refererats och i onsdagskväll firade ungdomsföreningen Hoppet sin 40årshögtid. Högtiden började med en gemensam sång, varefter föreningens ordförande lantbr. Karl O. Pettersson, Sigters, i väl valda ordalag hälsade alla välkomna. Särskilt riktade han välkomstorden till hedersgästerna, dem som voro med för 40 år sen då denna förening bildades, samt till de pastorer som förut tjänat föreningen, likaså en del inbjudna. Musikföreningen sjöng en sång och så föredrog sekreteraren en intressant 40-års-berättelse. Av denna framgick bl. a. att församlingens dåvarande pastor K. J. Bergqvist och Ludv. Kviberg, Anningåkra, jämte 15 ungdomar i församlingen den 23 april 1898 samlades till möte och beslöto att bilda en ungdomsförening och ingingo samtliga som medlemmar 1 föreningen. Föreningen , har sedan dess utvidgats och i dag är medlemssiffran 81. Under dessa 40 år ha ej mindre än 238 personer tillhört föreningen.
Föreningens arbete under dessa ar har säkerligen varit till stor nytta och välsignelse. Böneveckor ha hållits 2 gånger årligen och till vilka församlingen mången gång kallat talare. I övrigt har föreningens medlemmar deltagit i församlingens verksamhet med sång och musik, bön och vittnesbörd. I föreningen arbetar vidare en sjukbesökskommitté. En litteraturkommitté sprider goda skrifter. År 1916 beslöt föreningen skaffa ett lånbibliotek på 135 band. Numera äro boklånen avgiftsfria och biblioteket är tillgängligt för allmänheten.
Föreningen har sedan 1917 underhållit en infödd evangelist i Kina. Inkomsterna belöpa sig till något över 22,000 kr. Till följande verksamnhetsgrenar har under årens lopp utbetalats till yttre missionen för underhåll av evangelist kr. 7,423 till Sv. baptist.-ungdomsförbundet 350, och till G. S. U. F. 1,277. Dessutom har nära 13,000 kr. använts för missionen och välgörande ändamål.
I 40-årshögtiden förekom rikligt med sång och musik samt tal av pastorernar K. Eriksson, Tn. — Tengvall, C. Gerhard och Alg. Leander, vilka alla uttryckte sin glädje över att få vara med på högtiden, samt uppmanade till fortsatt arbete för Guds rikes utbredande. En paus hölls då tesupé intogs. Sedan ytterligare en del tal hållits och hälsningar till jubileet framburits, avslöt. past. Th. Arvidsson den trevliga samvaron med bön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Juli 1938
N:r 155

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *