Landsbygden. Havdhem.

HAVDHEM.
Södra blåbändskretsen höll i söndags eftermiddag sitt årsmöte i Baptistkapellet härstädes. Mötet tog sin början i det att psalmen ”Den blomstertid nu kommer” sjöngs. Havdhems blåbandsförenings ordf. kamrer Erik Lindkvist läste den 1:sta psalmen och hälsade med dessa ord alla hjärtligt välkomna och nedkallade Guds välsignelse över samvaron. Ordet överlämnades sedan till kretsens ordf. landstingsman Aug. Jakobsson som underströk välkomstorden och då särskilt till Eke nybildade blåbandsförening som var med för första gången.
Efter det att Havdhems manskör sjungit en sång talade pastor Hallsten från Linde med utgångspunkt från 1 Tess. 5: 7 och gjorde så en utredning om nykterhetsläget före vår tid och fortsatte sedan att tala om den djupt inrotade vanan av användandet av rusdryckerna i våra dagar. Efter ytterligare sång av manskören bjödos alla på kaffe och gott dopp.
Efter kaffepausen vidtog årsmötets förhandlingar då protokollet från föregående årsmöte upplästes och godkändes samt kassarapport och revisionsberättelse föredrogs och kassören och styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. Styrelseval förrättades och blev följande: Ordf. landstingsman Aug. Jakobsson, Havdhem, v. ordf. lantbrukare Oscar Lindkvist, Näs, bägge omvalda. Till sekreterare efter pastor Stanley Hermanson som avsagt sig uppdraget på grund av bristande tid, valdes kamrer Erik Lindkvist, Havdhem. Till kassör efter Herman Mattsson, som avsagt sig, valdes kvarnägare Evald Mattson. Till sist omvaldes lantbrukare Rud. Olofsson, Vamlingbo, att vara v. sekr.
Styrelsens suppelanter omvaldes samtliga. Till revisorer valdes Herman Mattsson och Jakob Pettersson, Havdhem, med Viktor Dahlbom som suppleant. Södra och norra kommittéerna för verksamhetens utvidgande omvaldes med ett särskilt uppdrag att söka göra något effektivt.
Efter förhandlingarnas slut talade pastor Hermansson med ledning av dågens text Matt. 9: 36—38. Till slut uttalade ordf. ett tack till den avgående sekr. för hans tvååriga insats i arbetet och även ett tack till kassören och dagens talare varefter pastor Arvidsson avslutade med bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *