Landsbygden. Hamra.

HAMRA, 11 april.
Årets första ord. kommanalstämma hölls i lördags å kommunalrummet under ordförandeskap av lantbr. Axel Jakobsson.
Efter stämmans öppnande följde granskning av kommunalnämndens kassor och deras förvaltning likaså barnavårdsnämndens räkenskaper. gevisionsberättelserna upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Räkenskaperna för Bottarve barmorskedistrikt samt dess revisionsberättelse upplästes och godkändes, och ansvarsfrihet beviljades, likaså ock för hemmansägarnas gemensamma kassas räkenskaper. Härefter följde val av ledamöter till socknens valnämnd. Omvalda blevo hrr Per Hansson, Albert Baeckström, Långmyra, Konrad Hansson, Norrgårda, och Emil Linggren, med Victor Westberg, Norrgårda, och hr Verner Johansson, Storms, som suppleanter. Till skogsvårdskommittå valdes hrr Herman Mattsson, nyvald, och Albert Siggelin, omvald. Stämman beslöt att ej välja något ombud till Gotlands södra härads brandstodsförenings årsmöte.
Vidare togs den vid decemberstämman diskuterade frågan om förhyrning av nödig arrestlokal av Hemse kommun upp till behandling. Stämman beslöt sedan Hemse medgivit en nedsättning av hyran, för Hamra kommuns del, från 18 kr. till 14 kr. pr år. Stämman befullmäktigade landsfiskal F. Stengård, Havdhem, att å kommunens vägnar underteckna hyreskontraktet.
Nästa ärende som förelåg till behandling, var höjning av premierna för ut- rotning av kråkor, föregående år hade varje par kråkben betalats med 15 öre, en höjning gjordes nu till 20 öre pr par kråkben, vidare beslöts att 15 öre skulle betalas för varje kråkägg. Hundskatten skulle användas till premier för utrotande av kråkor.
Landsfiskal Fritz Stengård hade inkommit med en anhållan om att 35 kr. måtte anslås av stämman som bidrag till en kriminalteknisk utrustning åt honom. Hela utrustningen drar en kostnad av kr. 350 och skall fördelas med 35 kr. pr varje kommun inom Burgsviks landsfiskalsdistrikt. Efter en stunda diskussion beslöt stämman att anslå en summa av 12 kr., vilket ansågs vara kommunens andel etter skattekrona riknat. En hemställan från Frälsningsarmén om erhållande av ett bidrag på 25 kr. för den årliga driften å en anstalt för frigivna straffade män, beviljades enhälligt av stämman. Vidare beslöt stämman att inköpa ett kassaskåp för kr. 220 till kommunalnämndens ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *