Landsbygden. Halla.

HALLA, 26 jan.
En högtidlig begravningsakt hölls i tisdags vid Högbro i Halla, då stoftet efter Gustaf Johansson vigdes till gravens ro. Den avlidne hade hunnit sitt 76 levnadsår. Tidigt kom han till tro på Gud och slöt sig till Sjonhems baptistförsamling, där han en tid tjänade som föreståndare. Han var en trogen, verksam person och efterlämnar ett ädelt minne.
Samlingen skedde i sorgehuset omkring den blomstersmyckade kistan. Pastor O. Sollerman läste där 2 Tim. 4: 7-8, tillämpande orden på den avsomnades trosfriska slut. Så upplästes några för tillfället författade verser och därefter hölls en bönestund. Efter denna akt tågade de församlade in i den närbelägna metodistkyrkan, som godhetsfullt öppnats för jordfästningen. Man hade sökt att få disponera kyrkan för frikyrklig begravning, vilket vederbörande pastor icke ansett sig böra tillmötesgå. Metodistkyrkan var vackert smyckad, och stunden blev också högtidlig och värdig.
Pastor L Lundin ledde högtiden. Han höll först ett stämningsfullt tal över orden: ”Herre, nu låter Du din tjänare fara i frid” o. s. v. Han lyste så frid över stoftet, läste några passande bibelställen och ledde i en varm bön. Så sjöngs en duett, och efter gemensam sång och välsignelsen, ställdes sorgetåget med bilar och bussar till Halla sockens kyrkogård. Solen lyste fram genom brustna moln och lyste på mängden av kransar, som fyllde graven. Bland dessa, var en från Sjonhems baptistförsamling, som Josef Pettersson med några tacksamma ord frambar. Så frambar en arbetare från sockerfabriken en krans från forna kamrater.
Efter bön och ett par sånger ställdes färden åter till metodistkyrkan, där en minneshögtid hölls. Här fingo flera tillfälle att säga något till den bortgångnes minne. F. d. söndagsskolmissionär Alfr. Olsson m. fl. talade varma och känsliga ord. Stunden var gripande. Man kände att den avlidne lämnat ett stort tomrum efter sig både i hemmet och i församlingen. Till sist sjöngs ”Få vi alla en gång mötas” som blev för alla en allvarlig och manande fråga.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *