Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 7 mars.
Sitt årssammanträde höll Bondeförbundet härstädes i lördags i föreningens lokal, Myrbacka. Som ordförande fungerade lantbr. G. Boberg, Petes, vilken hälsade de närvarande, omkring ett 50-tal, välkomna. Räkenskaper och revisionsberättelse upplästes och godkändes. Härpå företogs styrelseval, varvid omvaldes lantbr. G. Boberg, Petes, som ordf., W. Olsson, Medebys, sekreterare, J. Hägg, Lukase, kassör, samt lantbr. O. Larsson, Kyrkeby, och G. Persson, Hemmungs, från Hablingbo och för Silte lantbr. A. Hansson, Mickels, och J. Hedin, Bjerges. Till ombud vid distriktsmötet valdes lantbr. J. Båtelsson, Halbenarve, samt O. Båtelsson, Domerarve. Som deras suppleant utsågs lantbr. A. Jacobson, Hemmungs. Revisorer blevo J. Båtelsson och O. Båtelsson. Till valledare valdes lantbr, W. Olsson, Medebys, och J. Hedin, Bjerges. Som roteombud valdes lantbr. R. Konradsson, Botvards, A. Boberg, Petes, H. Thomsson, Bertels, och O. Johansson, Mickels. För Silte valdes lantbr. A. Hansson, Mickels, och O. Pettersson, Hugleivs. Som representant i S. L. U. styrelsen utsågs A. Stenkvist, Burge. Till valfonden avsattes: 25 kr. Stämman beslöt att avsända ett telegram till riksdagsman Th. Gardell. Beslut gjordes om att utvidga föreningens lokal för erhållandet av en scen och uppdrogs åt byggnadsstyrelsen att ombesörja detsamma. Härefter intogs kaffe under gemytlig stämning, varvid flera tal höllos och le-ven utbringades för Bondeförbundet. Till sist sjöngs Gotlandssången, samt Du gamla, du fria, varefter sammanträdet upplöstes med ett tack av ordföfänden för god tillslutning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *