Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 5 april.
Stämmodag hölls här på vanligt ställe, skolan, i dag kl. 6 e. m. Första stämman var:
Pastoratkyrkostämman med Grötlingbo och Fide församlingar. Som första ärende förelåg revisorernas berättelse rörande prästgårdsbyggnads-kassans, prästlönekassans och löneboställskassaris räkenskaper. I nu nämnd ordning slutade respektive kassor på 181: 79, 7,017: 50 och 2,473: 88. Stämman lämnade full ansvarsfrihet. Vice pastor Emil Karlsson hade inkommit till stämman med anhAllsn om fri telefon i hans bostad. I denna sak uppstod en stunds debatt med sökanden pastor Karlsson och kapt. Hj. Andersson för förslaget och hrr Eklund, Gustafsson och Johansson mot. Ett medlingeförslag framkom till sist vilket antogs av stämman, nämligen att pastoratet skulle betala kvargifterna för den telefon som finnes i prästgården och som tillhör prosten Jakobssons sterbhus och skulle pastorn där få använda den. Detta beslut gäller tina vidare.
Sista ärende på denna stämma var att välja ombud att närvara vid av- och tillträdessyn av Fide annex och den så kallade blathistomt i Grötlingbo nu till våren eller försommaren. Valda blevo för Grötlingbo hemmansägaren Albert Nilsson, Roes, och för Fide hemmansägaren Karl Berggren, Anderse.
Kyrkostämman följde som nummer två för kvällen. Där voro också respektive kassor på tapeten, för det första kyrkokassan som slutade på en summa av 3,652 kronor, skolkassan 9,428: 24, bibliotekskassan 103: 08 och barnavårdsnämndens räkenskaper kr. 240: 29. Ett mindre konto till kyrkans prydande visade en behållning på 61: 91 och den Göransonska gravfonden 500 kr. Även här lämnades full ansvarsfrihet åt räkenskapsförare och nämnder.
Fråga var därpå uppe om val av ombud att bevista Nittonde Allmänna kyrkliga mötet i Stockholm den 8-11 maj i år, men som de närvarande ansågo kostnaderna för dryga för en sådan resa beslöts att intet ombud skulle väljas. Därpå följde
kommunalstämman. Här förelåg också revisionsberättelser rörande en del kassor. Kommunalkassan slutade på 13,997:79, kassan för fattigvården 8,011:21, räkenskaperna för skifteskassan 3,636:45, barnmorskedistriktets kassa 1,080: —, och slutligen sockenrnaguinsfonden 1,398: 14. Ansvarsfrihet beviljades. Därefter följde val av fyra ledamöter och två suppleanter i valnämnden. Där skedde omval över hela linjen, nämligen hem.-äg. Nils Nilsson, Viges, reparatör N. H. Larsson, Koparve, banvakt K. Johansson, Järnvägen, och snickaren Ludvig Hansson, Bölske, suppleanter blevo hem.-äg. Karl Nilsson, Hallinge, och fjärdingsman O. V. Ohlsson, Roes. Till att uppbära kommunens räntemedel i järnvägsaktierna i Gotlands järnväg utsågs kommunalnämndsordföranden hem.-äg. Vald. Gustafsson, Skradarve. Beslut fattades därpå att åt landsfiskal Fritz Stengård, Havdhem, lämna fullmakt att för kommunens räkning underteckna kontrakt med Hamsa kommun och landsfiskalsdistrikt om upplåtande av lagenlig arrestlokal mot en ersättning av 48: — kronor, vad det angår Grötlingbo. Frälsningsarmen hade även hit inkommit med anhållan om anslag med 25: kr. till dess arbete för frigivna fångar. Stämman beslöt enhälligt att lämna det begärda anslaget.
Fattigvårdsstyrelsens ordförande, hem.-äg. Lars Olofsson, Hallinge, hade inkommit med förslag att avskrivning skulle få verkställas på en del legosängsavgifter som kommunen förskot, terat, i fyra fall beviljade stämman detta med tillsamman 1,140: — kronor.
Det anbud som Eke kommun genom hem.-äg. Henning Hullt, Hallvede, givit vid försäljningen av barnmorskebostaden vid Bölske i Eke å 6,025 kronor förelåg nu för stämman och godtogs. Till att underteckna köpebrevet för Grötlingbo valdes hem.-äg. O. P. Pettersson, Sallmunds. Beslöts vidare att premien för dödandet av kråkor skulle höjas till 20 öre, enär det ansågs att det åtminstone behövde räcka till skottpengar. Vidare framkom ett förslag att en annons skulle införas att all grus- och sandhämtning från den så kallade ”Dävingen” mellan Grötlingbo och Havdhem skulle förbjudas för utsocknes. Det upplystes då att protokoll fanns på att detta var förbjudet och att ett vite på 50 kronor var utsatt. Men för att uppfriska minnet och ej gå för bröstgänges till väga mot eventuella syndare beslöts att det skulle ordnas med en annons i saken. Inom parentes sagt så har på sista tiden mängder med grus tagits av obehöriga.
Ja, så voro då de första ordinarie stämmorna avklarade för året. Som ordförande för dem alla tre satt folkskollärare Emil Dalström, och det var tack vare honom som alla tre undanstökades på så kort tid som två timmar. Besökareantalet kunde däremot ha varit större — blott tolv personer voro närvarande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *