Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 7 mars.
Grötlingbo bondeförbundsavdelning höll i lördags sitt årsmöte i folkskolan här under ordförandeskap av Lennart Olsson, Roes. Till styrelse för år 1938 omvaldes Gunnar Larsson, Norrkvie, ordf. och kassör, Lennart Olsson, Roes, v. ordf., Algot Jakobsson, Domerarve, sekr., Vald. Gustavsson, Skradarve, Vv. sekr., och L. O. Larsson, Söderkvie. Revisorerna Anders Jakobsson, Roes, och Erik Arvidsson, Kattlunds, omvaldes. Till valledare vid höstens val utsågs Vald. Gustavsson, Skradarve, och till roteombud Verner Söderström, Viges, och Algot Jakobsson, Domerarve.

BR. L. F-avdelningens årsmöte vidtog därefter under ordförandeskap av Vald. Gustavsson, Skradarve. Till styrelse för innevarande år valdes Gunnar Larsson, Norrkvie, ordf., Vald. Gustavsson, Skradarve, v. ordf., Hugo Nilsson, Mårtens, sekr., Lennart Olsson, Roes, v. sekr. och L. O. Larsson, Söderkvie, kassör. Att jämte de självskrivna representera föreningen vid distriktets årsmöte utsågos Arthur Johansson, Skradarve, och Helmer Mattsson, Stenstuge.

Grötlingbo lokalförening av G. L. O. höll slutligen sitt årsmöte under ordförandeskap av Vald. Gustavsson, Skradarve. Av styrelseberättelsen framgick att årsomsättningen under! 1937 utgjort. 28,916:03 kr. med en nettovinst av 162 kr., vilken överfördes till 1938 års vinst- och förlustkonto. Ansvarsfrihet beviljades enligt revisorernas förslag. Den i tur avgående styrelseledamoten Vald. Gustavsson, Skradarve, omvaldes, likaså suppleanteh L. O. Larsson, Söderkvie. Revisorer blevo som förut O, P. Pettersson, Sallmunds, och Lars Olofsson, Hallinge, med Erik Arvidsson, Kattlunds, som suppleant. Till ombud vid Centralföreningens årssammanträde valdes Gunnar Larsson, Norrkvie, med Arthur Johansson, Skradarve, som suppleant.
Efter sammanträdenas slut höll ombudsman Hj. Rydén, Visby, ett föredrag om ”Jordbrukspolitisk enhetsfront”, däri han särskilt betonade vikten av att sluta samman kring bondeförbundet vid höstens val men även nödvändigheten av att sluta upp kring jordbrukets ekonomiska föreningar. Föredraget mottogs med applåder av åhörarna.
På kvällen uppförde Grötlingbo S. L. U.-ares amatörer en pjäs, ”Spefågeln”, vilken syn- och hörbarligen mottogs med entusiasm av den talrika publiken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *