Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 18 jan.
Gothems friförsamlings årsmöte hölls under söndagen hos hr Hellberg, Vaters. Mötet började med gemensam sång, varpå församlingsföreståndaren inledde med ett kort hälsningsanförande. Till att leda dagens förhandlingar valdes pastor Karlsson.
Sedan en del ärenden avgjorts föredrogs års- och revisionsberättelsen vilka tacksamt lades till handlingarna. Kassaomslutningen uppgick till 692 kronor. De i tur avgående två ledamöterna i styrelsen omvaldes. Styrelsen har följande sammansättning: O. H. Sandborg ordf., Knut Johansson kassör, Hallberg, J. Johansson och Emanuel Sandborg. Revisorer: Hjalmar Larsson och Agnes Hellberg. Till att förestå syföreningen valdes Alida Larsson och Agnes Hallberg. Festkommittkn omvaldes.
Följande anslag beviljades: till G. M. F. 15 kr., S. M. F. 50 kr., Dalhems Missonsförening 100 kr.
Församlingens tack till dess föreståndare W. Karlsson frambars av Em. Sandborg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *