Landsbygden. Garda.

GARDA, 21 jan.
Garda blåbandsförening höll i går sitt årsmöte i missionshuset under god tillslutning av medlemmarna. Efter inlednings- och välkomstord av ordföretiden vidtogo förhandlingar. Av-årsberättelsen framgick att verksamheten varit ganska god, 8 enskilda och 3 offentliga möten hava hållits och dessutom hölls blåbandsförbundets årsmöte här med flera välbesökta offentliga möten. Inom föx reningen finns studiecirkel med ett bra bibliotek samt ungdomskommitté. Föres ningens kassa har omslutit kr. 247: 21; bibliotekets och studiecirkelns 136:66 samt ungdomskommitténs 9: 42, De olika styrelserna beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.
Styrelsen omvaldes i sin helhet och be: står av R. Lagergren, ordf., Nils Pettersson, Frendarve, vice ordf., Margit Pets tersson, Frendarve, sekr., Gertrud Pets tersson, Smiss, vice sekr., och Bertil Lövgren, Autsarve, kassör, med Valdemar Johnsson, Robbenarve, och Hj. Johansson, Österby, som suppleanter. I biblioteksstyrelsen invaldes Nils Pettersson; Bertil Lövgren, Gertrud Pettersson, Elin Johnsson, Robbenarve, och Anna Larssony Smiss, med Gust. Johnsson, Sixarve, och Olga Johnsson, Robbenarve, som ersättare. Till revisorer valdes Fr. Ahlvin, Prästgården, och R. Levander, Bolarve.
Dessutom valdes ungdomskommitté, festkommitté samt ombud till förbundets årsmöte och beslöts om anordnande av offentlig årshögtid samt ett särskilt inbjudningsmöte och planerades för verksamheten i övrigt.
Programmet upptog i övrigt sång och musik och deltagarna bjödos på kaffe.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *