Landsbygden. Fleringe.

FLERINGE, 11 april.
Ordinarie kommunalstämma hölls här igår i kommunalrummet under ordförandeskap av Karl Södergren. Som första ärende förelåg uppläsandet av revisionsberättelsen. Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet, men hr Konrad Gustafsson avstyrkte dylik under motivering, att kommunalnämnden icke fört ordentliga protokoll och icke låtit justera desamma i rätt ordning, varför revisorerna icke haft tillgång till vederbörliga uppgifter. Frågan föranledde sluten omröstning, och därvid beslöts med 39 röster mot 39 bevilja ansvarsfrihet.
Till ledamöter i valnämnden omvaldes därefter hrr Knut Klasson, Hj. Eklund, Karl Fredriksson och Herman Norrman. Likaledes omvaldes ledamöterna i skogsvårdsstyrelsen.
Vid stämman förelåg en motion från hr Konrad Gustafsson med begäran, att reservbostäder skulle göras i ordning inom kommunen. Kommunalnämnden hade haft ärendet under behandling och framhöll nu, att dylika bostäder f. n. ej voro av behovet påkallade. Nämnden hade föreslagit ärendets remittering till hälsovårdsnämnden och fattigvårdsstyreisen för yttrande vid oktoberstämman.
Häremet framhöll hr Gustafsson , att ifrågavart nde nämnder borde åläggas att snarast möjligt inkomma med förslag, vilket också blev stämmans beslut.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *