Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ.
Kyrkostämma hölls här i söndags i kommunalrummet under verkmästare Albert Petterssons ordförandeskap. Som enda ärende förekom fastställande av statförslaget för år 1939. Kyrkans stat balanserar på 4,107 kr., vilket kommer att medföra en uttaxering på 1,75 kr. pr bevillningskrona.
Skogsaccisen för kyrkan bestämdes till 45 öre pr 100 kr:s taxerat rotvärde. Vidare upplästes protokollet från den i augusti företagna ekonomiska besiktningen av lönebostället.
Kommunalfullmäktige samlades därefter till det ordinarie oktobersammanträdet och med verkmästare Pettersson som ordförande.
Första ärendet gällde försäljningen av den kommunen tillhöriga Ahlströmska tomten, vilken man efter en kort debatt beslöt att avyttra för 250 kr.
Sedan följde fastställandet av olika stater för år 1939. Barnavårdsnämndens stat slutar på 1,082 kr., fattigvårdens på, 8,750 kr., nykterhetsnämndens på 75 kr., och hälsovårdsnämndens på 900 kr., varav en del dock skall överföras till kommunalnämndens stat för bekostandet av reparationer på kommunalhuset.
För den nyinrättade Fårö brandrote balanserade utgifter och inkomster på 175 kr. Ersättningen för brandfogden och vice brandchefen skall utgå med 30 resp. 20 kr. pr år.
Kommunalnämndens stat slutade på 16,509 kr. I nya anslag hade bl. a. tillkommit ett lönetillägg för polismannen i Fårösund på 200 kr., vilket beslutats vid ett gemensamt sammanträde mellan Bunge, Fleringe och Fårö kommunalnämnder. Fullmäktige beslöto i enlighet med nämndernas förslag och även ett anslag till socknens Röda korskrets på 200 kr., vilket avsetts till det förestående bastubygget, beviljades enhälligt.
Folkskolestyrelsens stat uppgick till 36,119 kr. och samtliga poster med undantag av en godkändes av fullmäktige.
Anslaget till IOGT:s bibliotek ökades nämligen från 25 till 50 kr. med hänsyn till den vidgade verksamheten inom biblioteket.
Den sammanlagda utdebiteringen för skola och kommun uppgår till 11: 75 kr.
och tillsammans med kyrkans uttaxering blir det 13: 50 kr., vilket betyder en sänkning med 50 öre från i år. Skatteunderlaget har ökats betydligt, till en del tack vare avverkningarna på Gotska Sandön, och antalet skattekronor utgjorde .2,274: 37.
Skogsaccisen för kommunen bestämdes till 2: 20 kr.
Därefter behandlades en stadgeändring för Gotlands norra härads brandstodsförening varigenom även skogsförsäkring skulle få ingå i föreningens verksamhet. Kommunalnämnden hade avslagit stadgeändringen och även fullmäktige följde denna mening. Till ombud för brandstodsföreningen valdes hemmansägaren Lorenz Enström och samme man utsågs även att vara ombud vid föreningsstämman. Som suppleant på den senare posten utsågs hemmansägaren Vilhelm Ekström.
Sedan företogs val av brandfogde och vice brandfogde. Till innehavare av den förstnämnda posten utsågs serg. Gustav Karlsson, Skär, och till den senare hemmansägare Gustav Brunsberg, Ödehoburga. Vidare omvaldes de tre mantalsskrivningsombuden, nämligen hrr Henning Nilsson, Vilh. Ekström och Eric Fröberg, med Alb. Pettersson som suppleant.
Som sista ärende behandlades frågan om tillsättande av en kommitté i skolhusbyggnadsfrågan. Detta ärende föranledde en lång debatt först beträffande antalet och sedan om de blivande medlemmarna. Man enade sig slutligen om en femmannakommitté och följande uppgjorda förslag: verkmästare Albert Pettersson, sammankallande, folkskollärare Birger Larsson, hemmansägare Gustav Olsson, Landsnäsa, arbetare Axel Lindholm och mästerlots Haldur Wigsten.

Guldbröllop
firades här den 26 dennes av båtbyggaren och f. hemmansägaren Edvard Hammarström, Hammars, och hans maka i kretsen av barn och barnbarn samt en del inbjudna släktingar och vänner. Aftonen tillbringades under gemytligt samkväm och guldbröllopsparet var fortfarande vid god hälsa och ungdomlig vigör.

En sångförening
har under de senaste veckorna bildats härute. Kören omfattar omkring 20-talet medlemmar och intresset: synes vara i stigande trots långa avstånd och besvärliga vägar. Som sångledare fungerar folkskollärare Sven Larsson och övningarna äro förlagda till Västra skolan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *