Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM.
Årets andra ordinarie kommunalstämma hölls här igår. Därvid föredrogs kommunalnämndens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1939, balanserande på 6;804 kr. som godkändes av stämman.
Till ombud vid årets mantalsskrivning omvaldes Hugo Ahlström, Alvena, och Erik Bolin, Simmonarve, med Artur Kvarnberg, Kvarna, och Emil Olsson, Rovalds, som suppleanter. Till brandstodsvärderingsmän valdes för två år Enock Andersson, Frendarve, och Erik Bolin, Simmonarve. Suppleanter blevo Artur Ahlström, Simmonarve, och Oskar Ahlby, Lingsarve. Skattesatsen å skogsaccis bestämdes till kr. 1: 50 pr 100 kr. rotvärde.
Stämman beslöt i enlighet med ett i ärendet framkommet kommittéförslag att den för Eskelhem och Tofta gemensamma barnmorskebostaden skall försäljas på offentlig auktion, och försäljningssumman fördelas efter antalet skattekronor i båda kommunerna år 1938.
Kommunalskatteuppbörden bestämdes till 3:dje lördagen i febr. och okt.
månader. En av landsfiskalen i Klintehamns distrikt gjord framställning om ett anslag av 15 kr. till viss utrustning med foto- och ritmateriel beviljades mot villkor att dylikt anslag även beviljades av övriga till distriktet hörande kommuner. Likaså beviljades ett anslag av kr. 45: 50 till Vinetas erkända sjukkassa för propagandaverksamhet, motsvarande 50 öre pr inom kommunen till kassan ansluten medlem.
Vid kyrkostämman som hölls omedelbart efter kommunalstämman föredrogs de upprättade statförslagen, vilka för kyrkan uppgick till 1,468:39 kr. och för skolan till 15,241: 49, vilka av stämman godkändes. Ett av Axel Bolin, Rosenbys, väckt förslag om ett anslag av 150 kr. till bidrag till skolmaterial för mindre bemedlade bordlades till nästa stämma. Stämman beslöt att kyrkans brandförsäkringsvärde skall höjas till 150,000 kr.
Frågan om kyrkogårdens försättande i värdigt skick var åter föremål för stämmans yttrande, ock föranledde en längre diskussion, varefter stämman beslöt att ej vidta vidare åtgärder förrän fullständig planritning över kyrkogården blivit upprättad. En av fackman upprättad beskrivning och kostnadsberäkning för kyrkans restaurering föredrogs varefter ärendet återremitterades till kyrkorådet.
För täckande av kommunens utgifter enligt de upprättade statförslagen erfordras närstkommande år en utdebitering av kr. 8:20 pr skattekrona.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *