Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Gotländska Missionsförbundets Ungdoms sångkör har hållit sitt tionde årsmöte i Dalhems missionshus under stor tillslutning av medlemmar. Mötet inleddes med sång och bön. Att leda dagens förhandlingar valdes pastor W. Karlsson och till sekreterare hr Gottfrid Johansson.
Sekreteraren föredrog sångarförbundets tioårsberättelse, som tacksamt lades till handlingarna. Av den framgick att körsången har omfattats med stort intresse sedan flera år tillbaka. Långt innan sångarförbundet bildades, ha enskilda körer varit i verksamhet och tjänat i de olika församlingarna. Först för tio år sedan gick man i författning om att samla de olika sångargrupperna, som här och där under de senare åren vuxit upp, under en enhetlig ledning, och så bildades Gotl. missionsförbundets ungdoms sångarförbund i Klintehamn den 26 febr. 1928. Med???????? var vid förbundets bildande 27. För närvarande äro omkring 60 medl. anslutna.
I styrelsen omvaldes pastor W. Karlsson, Dalhem, ordf., G. Nilsson, Lye, v. ordf. Gottfrid Johanson, Alskog, sekr. och kassör, fröken Hildur Gullmån, sångledare, hr Linus Hellgren, Fardhem, vice sångledare. Revisorer blevo pastor A. Helmin och hr Henrik Johansson, Ljugarn. Till gruppledare utsågs: Visby: fröken Hildur Gullman; Dalhem: Vilh. Karlsson; Ljugarn: folkskollärare Palmér; Mästerby: Nerd Andersson; Hemse: pastor Alstig. Vidare beslöts att under hösten anordna en sångardag. Tid och plats överlämnades åt styrelsen att avgöra.
Själva jubileumshögtiden var förlagd till kvällens sångstund i Dalhems missionshus. Efter en gemensam sång gav Wilh. Karlsson en kort historik över sångarförbundets arbete, varpå pastor Skogwik, Burgsvik, i anslutning till Ps. 46 höll ett kort anförande och ledde i bön. Så sjöng kören tvenne sånger: Sjung, sjung till skaparens ära, och ”Jag kan icke räkna dem alla”. Pastor Helmin deklamerade på ett medryckande sätt ”Jakob vid Hebron”, och höll, efter ytterligare trenne sångnummer av kören, ett kort anförande i anslutning till ett barndomsminne. Sist sjöng kören: ”Skynda o, pilgrim”, ”Jerusalem du sköna” av E. S. Lorenz samt ”Och jag såg en ny himmel” av Dahllöf. Vidare förekom solosång av hr Fernholm och fröken Maja Jakobsson.
Den mycket uppskattade och rikt givande sångstunden avslutades av församlingens predikant.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *