Landsbygden. Bunge.

BUNGE.
Kommunalfullmäktige sammanträdde i går kväll under folkskollärare M. Niklassons ordförandeskap.
Fullmäktige hade därvid att avge yttrande över ansökan om pilsnerrättigheter för hotellet i Fårösund under sommarmånaderna. Ansökningen tillstyrktes enhälligt.
En person hade sökt kommunal borgen för uppförandet av bostadshus och detta beviljades utan diskussion.
Sedan behandlade fullmäktige ingenjörsfirman Viaks kostnadsberäkningar och förslag till avloppsledningar för Fårösunds samhälle. Efter en ganska livlig debatt beslöt man att antaga anbudet, men arbetena kunna dock ej komma till utförande förrän byggnadsplanen blivit fullständigt utformad.
Vidare godkändes skogsbrandordningen för kommunen.
Man beslöt också att «teckna olycksfallsförsäkring för samhällets frivilliga brandkår.
Med anledning av granskningsnämndens rapport beslöts att överklaga mantalsskrivningsorten för tre personer.
En ansökan av folkskollärare Niklasson om stipendium för deltagande i. en fortbildningskurs i skolfrågor bifölls av fullmäktige, som beviljade 100 kr. till ändamålet.
Sedan en del smärre ärenden, bl. a.
uppsättandet av ett par nya anslagstavlor, behandlats, avslutades sammanträdet.
Kyrkostämma hölls i söndags under folkskollärare Th. Erlåndssons ledning, varvid räkenskaperna för samtliga under kyrkan hörande kassor godkändes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *