Landsbygden. Alva.

ALVA, 18 jan.
Alva missionsförsamling höll i fredags sitt ensk. årsmöte hos G. Larsson, Stumla. Mötet började med unison sång, varefter stud. Brånäs höll en kort predikan. Efter ytterligare sång och bön vidtog årsmötesförhandlingarna under lantbr. Herm. Peterssons ordförandeskap. Av den upplästa årsberättelsen framgick att församlingen bedriver en god och mångsidig verksamhet. Medlemsantalet var vid årets slut 41. Revisionsberättelsen upplästes och styrelsen med kassör beviljades ansvarsfrihet för årets förvaltning. Kassan har omslutit en summa av 1,795 kronor.
Även juniorernas års- och revisionsberättelse upplästes. Juniorföreningen, vilken vid årsskiftet bestod av 28 medlemmar, bedriver en mycket livaktig verksamhet.
I styrelsen invaldes Herrn. Petersson, Kruse, som ordf., Joh. Ahlsten, vice ordf., Valfr. Olofsson, kassör, Vilh. Jakobson, sekr., och Hugo Ahisten, vice sekr. Till församlingsföreståndare valdes pastor G. Alstig och till vice församlingsförest. gårdsäg. Alfred Lundkvist. Till söndagsskolförest. omvaldes åter Herm. Petersson, Kruse. Till revisorer utsågos Vikt. Ahisten och Otto Jakobsson. Förutom dessa val förekom även val av söndagsskollärare, juniorledare m. m. Sedan några verksamhetsfrågor dryftats, talade pastor Alstig en stund, varefter årsmötet avslutades med gemensam bön.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1938
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *