Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 17 jan.
Årsmöte hölls igår östra distriktet av Gotländska Missionsförbundet i missionshuset här under god tillslutning av deltagare. Mötet började kl. 11 f. m. med en kort men innehållsrik och manande predikan av evangelist H. Torkelsson över Hebr. 10: 24-25. Efter välkomstanförande av distriktsordf. R. Lagergren, Garcia, vidtogo förhandlingar. Till mötets ordf. valdes R. Lagergren, vice ordf. Herrn. Larsson, Garde, och sekr. Karl Jacobsson, När. Av årsberättelsen framgick att verksamheten under året varit jämn och god. Distriktets förutvarande predikant E. Appelgren, har avflyttat men efter endast 2 månaders vakans tillträddes platsen av den nuvarande predikanten A. Hillmin. Räkenskaperna hava omslutit kr. 3,192: 85. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.
Till ordf. för kommande 2-årsperiod omvaldes R. Lagergren, Gards. Även styrelsen i övrigt är i tur att avgå, men väljes direkt av de anslutna församlingarna, en ifrån varje och på 2 år även de. Församlingen i Ala har valt L. O. Hallström, Stenstuge, suppleant G. Andersson, Gurfiles; Gards: R. Ardin, Bjärges, suppleant G. Johnsson, Sixarve; Lau: Th. Andersson, Hemmor, suppl. H. Rudin, Hemmor; Ljugarn: O. G. Olsson, Ardre, samt När: K. Jacobsson, Kulla, suppl. N. Pettersson, Bomunds. Tre församlingar skola ännu utse sina representanter.
Till revisorer valdes Em. Johansson och Karl Johansson, Alskog, och Fr. Johansson, Garcia. Dessutom bestämdes om anordnande av seriemöten i Etelhem samt under kommande sommar ett missionsmöte i Gards. Vidare ordnades för predikantens resor inom distriktet, och nästa kvartalsmöte bestämdes att hållas i Lau den 24 april.
Efter middagsrasten, under vilken församlingen på platsen bjöd på kaffe, hölls en uppbyggelsestund under god stämning. Pastor Ax. Hellrnin Dredikade över 1 Kor. 11: 23-32, varpå Herrens nattvard firades och det hela avslöts med bönemöte. Kollekten för verksamheten inbragte nära 30 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *