Kyrkorestaureringarna.

Riksantikvarieämbetet har nu granskat förslaget till restaurering av Anga kyrka. I yttrande till byggnadsstyrelsen avstyrker ämbetet den föreslagna framtagningen av medeltidsmålningarna på kyrkans väggar, emedan kyrkans interiör i sin helhet präglas av värdefulla 1700-talsdekorationer. Dessa skulle komma att på ett icke önskvärt sätt brytas genom de medeltida målningarna, vilka äro av helt annan färgverkan. Professor Roosval har i samband härmed erinrat om betydelsen av vetenskaplig kontrollants tillsyn icke blott för väggmålningarna utan under hela arbetet. Det är vanligt på Gotland, säger han, att byggmästarna icke ta erforderlig hänsyn till påbjudna skyddsåtgärder.
Ämbetet har även granskat ett förslag till framtagning och konservering av medeltida målningar på väggar och valv i Öja kyrka. Ämbetet tillstyrker förslagets genomförande Samtidigt har konservatorn C. W. Pettersson i Stockholm i enlighet med församlingens uttryckliga önskan godkänts som konservator för arbetena ifråga.
Byggnadsstyrelsen har förordnat länsarkitekt A. Hamrin i Visby att uppsätta program för restaurering av. Roma landskyrka. Amanuensen E. Bohrn i Visby har förordnats att vid förrättningen representera riksantikvarieämbetet. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *