Kyrkofullmäklige.

Den nya biskopsgården samt domkyrkans restaurering beslutade.
Kyrkofullmäktige sammanträdde i går till ett kort sammanträde, från vilket hrr Henrik Pettersson, Steffen, Nilsson, Ivar Johansson och Rydqvist samt fru Söderström voro med godkänt förfall frånvarande.

Biskopshusets ombyggnad.
Kyrkorådet hade till gårdagens sammanträde inkommit med nya ritningar till biskopshus i Visby och med anhållan om anslag till uppförande av sådan byggnad. Vi ha tidigare redogjort för förslaget i dess helhet, vilket kostnadsberäknats till 194,000 kr. Enär behållningen av den utbekomna brandskadeersättningen för gamla biskopshuset uppgår till omkring 100,000 kr. och församlingen torde kunna räkna med att erhålla statsbidrag å 60,000 kr., skulle från församlingens sida för utförandet av det sålunda planerade byggnadsföretaget erfordras ett anslag på 34,000 kr. Denna summa beslöto också fullmäktige bevilja att bestridas genom lån med 25 års amortering under förutsättning, att det begärda statsbidraget erhålles.
Innan beslutet fattades begärdes ordet av hr En ekvis t, som blivit något förvånad över priset på byggnaden. Enligt det gamla förslaget skulle kostnaden ha blivit 198,000 kronor, men byggnadsstyrelsen hade beträffande detta uttalat, att byggnaden bleve väl stor och hade alltså önskat en något mindre byggnadskropp. Nu har kostnaderna minskat med cirka 2 proc, och tal. undrade nu, om inte heller byggnadskroppen minskat med mera än 2 proc. Vore tacksam för exakta siffror beträffande detta. Intet yrkande.
Hr Ekdahl: Det framgår också av byggnadsstyrelsens skrivelse, att man räknat för lågt beträffande kostnaderna i det första förslaget, vilket f. ö. då påtalades. Nu är saken bättre undersökt och beräknad.
Hr sekreteraren förklarade, att byggnadens längd minskats, vilket även skett med entrén. Vid en jämförelse av siffrorna får man även ta med i beräkningen att en omräkning av det gamla förslaget gav en slutsumma på 220,000 kr. samt att i det nya förslaget upptagits en summa på 10,000 kr. för rivning av den brunna byggnaden och att anslaget för oförutsedda utgifter beräknats ganska högt. Det nya huset torde bli 10 å 15 proc. mindre än det gamla.
Hr or d f öran den underströk dessa uppgifter. Den nya byggnaden skall få en rymd av 3,200 kubikmeter å 50 kr., vilket för huvudbyggnaden innebär en kostnad på 160,000 kr.
Hr sekreteraren upplyste nu, att den gamla byggnaden skolat bli 3,825 kubikmeter.
Debatten var härmed slut, och fullmäktige beslöto som nämnts bifalla förslaget.

Domkyrkan skall repareras.
Domkapitlet hade som bekant till kyrkofullmäktige remitterat ett av arkitekten hos byggnadsstyrelsen Erik Fant på grundval av tidigare utlåtanden av domkyrkosysslomannen Josef Hoffman, arkitekten Karl Norberg och tjf. domkyrkosysslomannen Karl Rickner efter vidare undersökning och utredning avgivet program med kostnadsberäkning angående de såväl yttre som inre reparationer å Visby domkyrka, som kunna anses böra komma till utförande under de närmaste åren, jämte avskrift av skrivelse till k. m :t, vari hemställes, att k. m :t måtte av den beräknade kostnadssumman, 110,000 kr., hos 1939 års riksdag begära till ifrågavarande reparationer ett anslag av 82,000 kr.
Kyrkorådet, som under hand informerats därom, hade ansett att meningen med remissen vore att giva kyrkofullmäktige tillfälle att yttra sig över arkitekt Fants program, i vad detta innefattar de såsom yttre upptagna reparationerna, och föreslog i går kyrkofullmäktige att uttala sitt gillande av denna del av programmet ifråga och sin anslutning till domkapitlets ovan omförmälda ansökan.
Detta blev även fullmäktiges beslut.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1938
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *