Kustartilleriförsvaret.

Vid och efter uppsättandet av Gotlands fasta kustartilleriförsvar erfordras att — liksom nu är fallet i Vaxholms och Karlskrona fästningar — där finnes tillgänglig en för permanent telefonlinjebyggnad och därmed sammanhängande frågor specialutbildad officer. F. n. är tillgången på dylik personal vid kustartilleriet. alltför ringa för att en officer med dyl. utbildning skall kunna avses för Gotlands kustartilleriförsvar. På grund därav hemställer kustartillerichefen hos k. m:t att löjtnanten vid kustartilleriet Sandberg skall under tiden 15 aug.—8 okt. få kommenderas till tjänstgöring vid telegrafverket.
Till försvarsministern har marinförvaltningen gjort framställningom att 480,000 kr. skola ställas till förfogande för uppförandet av verkstad, förråd m. m. vid Gotlands kustartilleriförsvars anläggning i Fårösund. Medlen anses böra utgå från marinens engångsanslag till förrådsbyggnader.
För Fårösundsanläggningen ha ju redan tidigare anvisats betydande anslag. De nu återstående arbetena utgöras av: diverse utrustning av matinrättningen — för 45,000 kr., iståndsättningsarbeten å sjukhus, bad- och tvättinrättningen samt Franska kasern för 60,000 kr., förrådsbyggnad utom verkstad för 158,000 kr., verkstad utom varmgarage för 75,000 kr., yttre vattenoch avloppsledningar för 15,000 kr., planering och vägar för 52,000, stängsel för 25,000 samt oförutsedda utgifter och administrationskostnader om 50,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1938
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *