Klintehamn

Kommunalfullmäktige
höllo måndag kväll sammanträde 1 kommunalrummet under ordförandeskap av hir Wilh. Andersson. Sje, ledamöter voro frånvarande med godkänt förfall.

Indragandet av tullstationen.
Av fullmäktige hade begärts yttrande över Kungl, Generaltullstyrelsens skrivelse till Tullkammaren i Visby angående eventuell förändring av tullstationen i Klintehamn till tullexpedition.
Kommunalnämnden hade hatt ärendet under behandling och även varit i tillfölle taga del av Hamndirektionens yttrande, som gick ut på bibehållande av tullstationen. Nämnden föreslog fullmäktige understryka vad Hamndirektionen yttrat i ärendet. Detta blev även fullmäktiges beslut. Att jämte ordföranden ärmare utforma uttalandet utsågs hr Alb. Åkesson.

Ny skogsbrandsförordning.
Den kommitté, som på sin tid fick i uppdrag framlägga förslag till ny skogsbrandsförordning att gälla inom Klinte kommun, hade nu fullgjort sitt uppdrag. Det framlagda förslaget godkändes av fullmäktige. Den i tryck nu tillgängliga förordningen skulle fördelas bland skogsägare m. fl. inom kommunen.

Mulde ägor.
Kommittén för utredning beträffande inkorporering med Klinte kommun av de inom Klintehamns samhälle belägna s. k. Mulde ägor hade till dagens sammanträde framlagt en första utredning i ärendet. Kommittén fick i uppdrag fortsätta utredningen.

Barnbespisning m. m.
Fullmäktige hade fått sig förelagt befolkningskommissionens betänkande angående näringsfrågan m. m. Efter en stunds diskussion beslöt fullmäktige ej göra något uttalande.
Angående förslaget till lag om beklädnadsbidrag till barn, beslöt fullmäktige tillstyrka förslaget.

Avgifterna för anslutning till kloakledningarna.
Då det visat sig, att man allmänt önskar anslutning till kloakledningarna allt efter deras fullbordande, hade framkommit förslag om tillsättande av en kommitté för upprättande av förslag till anslutvingsavgifter etc. samt viss omarbetning av nuvarande hälsovårdsstadga för Klintehamn. Fullmäktige beslöt att till ledamöter av en dylik kommitté utse handlanden E. G. Ahlström, lantbrukare Ragnar Smith, verkmästare Vilh. Pettersson, rektor Albin Åkesson och landsfiskal Justus Jakobsson. Rektor Åkesson utsågs till sammankallanden.
Härefter förklarades sammanträdet avslutat efter att ha pågått i två timmar.

Ett misslyckat sprängskott.
Vid arbete med branddammen å Marknadsplatsen råkade ett av skotten bli något för kraftigt, vilket hade till följd, att en sten om flera kilos vikt kastades upp på taket av. Centralföreningens bredvidliggande tvåvåningars spannmålsmagasin. Taket, som för något år sedan blev omlagt med stora eternitskivor, torde till stor del få omläggas, enär ett stort antal skivor skadades.

Hamndirektionen i Klintehamn
har, i anledning av framkommet förslag om indragandet av tullstationen, till Generaltullstyrelsen översänt en skrivelse, vari bl. a. framhålles att Klinte samhälle har hamnen att tacka för sin tillkomst och bebyggelse och kan i fortsättningen ej existera utan denna. Hamnen är för sin välgång beroende av att den hålles konkurrenskraftig och att å orten finnas stationerade de statstjänstemän, som äro nödvändiga för en orts sjöfart.
Då för några år sedan den s. k. organisationsnämnden bland andra föreslog indragning. av lotsstationen, vållade detta oro bland befolkningen inom orten och dess handelsområde, men efter möten, skrivelser och utredningar, fick orten dessbättre bibehålla lotsstationen.
Samma olägenhet skulle en indragning av tullstationen medföra för hela handelsområdets merkantila liv.
Vi framhålla, skriver hamndirektionen, att hamnens import- och exportsiffror under detta decennium värt högre än någonsin förut, och att de hållit sig vid ungefär samma årliga belopp till och med 1936.
År 1937 nedgick exportsiffran väsentligt till stor del beroende av årets dåliga skörderesultat, framför allt på att ingen utskeppning av hö och halm detta år kunde äga rum.
FI år äro skördeutsikterna mera lovande, och kan det förmodas, att utskeppning redan i höst kan återupptagas.
Om sålunda exportsiffran ifrågavarande år minskat, torde bemärkas att importsiffran jämväl för de från utrikes ort kommande varuslagen, kol, koks och gödning, visat tendens till ökning. Vidare må anföras, att vårt samhälle, som är landsbygdens största näst Slite, alltmer bebygges och genom stora kommunala uppoffringar f. n. moderniseras, förhållanden, som givetvis komma att bidraga till ökning av rörelsen, å orten och sålunda även verka stimulerande på trafiken över hamnen.
Förhoppning om ökad trafik förefinnes alltså, och enligt Hamndirektionens mening torde man böra betrakta år 1937 och måhända även det innevarande året som undantagsår i trafikhänseende till följd av fjolårets mindre goda skörd.
Skrivelsen utmynnar i en anhållan att tullstationen må bibehållas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *