Jordbrukarekursens avslutning.

Ledare och deltagare avtackas.
Sexdagarskursen i jordbrukets föreningsrörelse, som hållits här under den nu förflutna veckan, avslutades i dag.
På förmiddagen talade dir. N. Broander om Föreningsrörelsens utveckling på Gotland, vilket föredrag återges på annan plats i dagens tidning, varefter landstingsman Joh. Ahlsten ledde en överläggning i äggförsäljningsfrågor. Diskussionen var här mycket livlig.
Dagens ordförande, lantbr. Martin Wiman, Kräklingbo, tog därefter till orda och framförde ett tack till föreläsarna samt kursledaren, agronom G. R. Ytterborn, för de goda och instruktiva föreläsningarna i för jordbruket viktiga frågor. Dir. Gunnar Wannerberg överlämnade därpå med några ord en minnesgåva till kursledaren, varefter agronom Ytterborn med några ord tackade deltagarna för gott kamratskap under kursen och uttalade den förhoppningen, att de eventuella insikter, som nu förvärvats, skulle bli till nytta. Hr Wiman uttalade vidare sin tacksamhet till de ekonomiska föreningarna, som genom ekonomiskt stöd möjliggjort för deltagarna att närvara vid undervisningen, och dir. Edv. Wahlgren tackade slutligen Sveriges allmänna lantbrukssällskap, som anordnat kursen.
Till sist sjöngs ”Du gamla, du fria”.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *