Inskrivningsrevisionerna.

M. O. har ifrågasatt, att officer som av inskrivningsbefälhavare be ordras biträda inskrivningsrevisionen ej skall få biträds, i de ärenden med vilka han förut under inskrivningsarbetet å tjänstens vägnar haft att taga befattning. Det har nämligen kommit till M. O:s kännedom, att i vissa fall till militärt biträde åt revisionen förordnats någon av ordförandena i inskrivningsnämnderna. Garantier kunna här synas erforderliga för att dylik officer ej får vara med om att pröva ärenden, vari han förut deltagit.
Militärbefälhavaren å Gotland har i denna sak anfört, att ett dylikt stadgande ej synes lämpligt. Konsekvensen skulle i så fall fordra, att ej heller inskrivningsbefälhavaren kunna deltaga i inskrivningsrevisionens behandling av dessa ärenden. Liksom chefen för Gotlands infanteriregemente finner han detta vara att driva ojävighetskravet för långt. Däremot synes diet lämpligt stadga, att officer, som under året varit ordförande i inskrivningsnämnd inom inskrivningsområdet ej får beordras såsom inskrivningsbefälhavare inom inskrivningsrevisionen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1938
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *