Ingen förtidspension.

Statskontoret anser sig icke kunna tillstyrka bifall till fanjunkare E. G. J. Ekströms i Gotlands infanteriregemente anhållan om avsked med förtidspension från den 1 aug. Som skäl för sin ansökan hade Ekström framhållit att han den 1 okt. erhållit förordnande som rullföringsbiträde och landstormsförrådsförvaltare vid Roma rullföringsområde och hade för avsikt att 1 aug.—30 sept. frivilligt tjänstgöra vid expeditionen för att sätta sig in i arbetet. Statskontoret påpekar att sökanden den 5 maj i år fyllde 50 år, varför han den 30 sept. uppnår pensionsåldern och att han i pensionshänseende kan tillgodoräkna sig mer än tjugo tjänsteår. Det vill emellertid med hänsyn till vad vederbörande militära myndigheter anfört i ärendet synas som om sökandens förtidspensionering vore stridande mot statens intressen. Ersättare för honom kan nämligen icke skaffas till regementet till den 1 okt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *