Idrott och sport.

Gotlands idrottsförbunds årsmöte.
Ett ”landsting” i fridens tecken.

Gotlands idrottsförbunds årsmöte hölls i går å rådhuset under kapten Ivar Sellergrens ordförandeskap, Det blev ett av de lugnaste mötena på senare tid, fritt från några större debatter. Uppropet av ombuden gav vid handen, att 22 föreningar voro representerade med 31 röster.
Till ordförande att leda dagens förhandlingar utsågs hr Sellergren med hr B. Gellborn vid protokollet. Styrelsens berättelse, vilken förelåg i tryck och ur ”vilken vi tidigare meddelat några utdrag, lades med godkännande till handlingarna.
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades.

Val.
Vid därpå följande val omvaldes till ordförande, tillika styrelsens ordförande, hr Sellergren, och till ledamöter i styrelsen för två år omvaldes i tur avgående hrr B. Gellborn med 31 röster, E. Fransson 28, A. Sandström 25, K. Eklund 20 och EK. E. Hallgren 18 röster. Dessutom erhöllo G. Tallquist 14, S. Nordberg 8, H. Forslund 7 och H. Nygren 4 röster, Kvarstående i styrelsen äro de 1937 för två år valda hrr O. H. Jacobsson, I. Larsson, G. Blomstrand, Gust. J. G. Pettersson och B. Björk.
Till revisorer omvaldes hrr C. J. Klintborg och C. J. Engström med hrr H. Nygren, omvald, och N. Ekström, nyvald, som suppleanter.
Till ombud vid riksidrottsförbundets årsmöte och tillika svenska idrottsförbundets årsmöte utsågs hrr Sellergren och Gellborn med O. H. Jacobsson som ersättare, till ombud vid svenska brottningsförbundets årsmöte utsågs hr O. H. Jacobsson med Malte Engström som ersättare, till ombud vid svenska handbollsförbundets årsmöte utsågs A. Sandström samt till Sveriges skolungdoms gymnastik- och idrottsförbunds årsmöte hr I. Larsson. Frågan om ombud till svenska simförbuntdet och svenska tyngdlyftningsförbundet hänsköts styrelsen. I sistnämnda fall skulle sålunda, vederbörande sektioner framdeles inkomma med förslag, och ifråga om ombudskapet till svenska velocipedförbundet och svenska lawntennisförbundet skulle Visby cykelklubb och Visby tennisklubb inkomma med förslag till styrelsen.
Till. svenska idrottsförbundets om budsman för allmän idrott inom distriktet omvaldes E. Fransson och till svenska orienteringsförbundets ombudsman för orienteringsidrotten inom distriktet omvaldes B. Björk, som jämväl utsågs till ombud vid svenska orienteringsförbundets årsmöte.
Ombud vid Föreningen Visby idrottsplats u. p. a. årsmöte blevo som förut hrr C. J. Engström, K. Eklund, H. Forslund, N. Stenbom och B. Gellborn.

Damidrotten bordlagd ytterligare ett år.
Sedan valen undanstökats upptogs till behandling den från föregående årsmöte bordlagda frågan om upptagande av kvinnlig idrott på förbundets program.
Hr O. H. Jacobsson ville i denna sak lämna en liten orientering. Han framhöll sålunda, att AIK i fjol inkom med motion om att DM måtte anordnas för damer. Emellertid har något större intresse för damidrotten icke kommit till uttryck under året, och det finns alltså ej heller nu några skäl att upptaga kvinnlig idrott på programmet. Yrkade avslag.
Hr B. Björk ville gentemot hr Jacobsson föreslå ett års ytterligare bordläggning av frågan för att man skulle bli i tillfälle att visa att intresse fanns för saken.
Förbundet beslöt också att bordlägga frågan, I samband härmed ansåg hr C.
J.Engström att styrelsen skulle sätta sig i förbindelse med de kvinnliga sammanslutningarna och höra deras åsikt om saken. Det vore ju lämpligt om även denna part hördes.
Styrelsens förslag att lagmästerskap i terränglöpning 3,500 m.: bör medräknas i poängen vid tävling om A. B. Visby Bryggeriers vandringspris i allmän idrott godkändes nu av mötet, sedan sekreteraren upplyst om, att svenska idrottsförbundet beslutat upptaga DM-tävlingar på distansen från och med 1938.
Föredragningslistan var därmed genomgången. Till sist utdelades under året erövrade priser o. dyl: av ordföranden, och resp. pristagare avhurrades vederbörligen.
Vid efteråt hållet styrelsesammanträde konstituerade sig styrelsen sålunda: hrr Sellergren, ordförande, O. H. Jacobsson vice ordf. B. Gellborn sekr., B. Björk kassaförvaltare. Dessa skulle även utgöra verkställande utskottet.
Som 69:de förening i ordningen invaldes Martebo bollklubb. Vidare behandlade styrelsen ett från Mejeriförbundet inkommet erbjudande om upplåtande av tomt (gamla snickerifabrikens tomt) för event. uppförande av idrottshall. En kommitté bestående äv hrr Gellborn, Jacobsson och Gust. J. G. Pettersson, tillsattes för att närmare i samråd med representanter för Visby tennisklubb dryfta frågan med Mejeriförbundets styrelse.
Efter förbundsmötet samlades man till ett gemytligt samkväm å Systembolagets restaurang, där idrottsliga frågor ytterligare diskuterades och en del tal höllos.

Elitgymnastik på A 7.
Vackra uppvisningar i går.

Gymnastiken i Visby hade en stor dag i går vid de uppvisningar, som då ägde rum i A 7:s gymnastiksal. Men så fick man också se det allra bästa som vår stad har att bjuda på i gymnastikväg, nämligen de kvinnliga och manliga elittrupperna ur Visby G. F., som nu efter vinterns träningsarbete kunde leverera massor av god och säker gymnastik i bästa propagandastil. I 18:s musikkår svarade för att ge en extra touche åt uppvisningen genom klämmiga och taktfasta marscher som ackompanjemang till rörelserna.
Först på golvet var den kvinnliga truppen med 12 deltagare under gymnastikdirektör Inga Johnsons ledning. Programmet bjöd mest på fristående rytmiska rörelser till pianoackompanjemang, och här gåva de spänstiga damerna goda prov på grace och precision. Balansgång och hopp stod också på repertoaren, men det, som knep mesta applåderna, var nog de vackra fria rörelserna ändå.
Sedan var det den manliga truppens tur med gymnastikdirektör Ragnar Johnson som ledare. Det blev en uppvisning av det gamla hederliga slaget med flotta paradnummer i mängd. Såväl i trupp som ”enskilt” på bom, häst och plint utfördes idel goda saker till publikens stora förtjusning. Hävrörelsernaapplåderades särskilt livligt och truppens lilla promenad på händerna väckte a män beundran, mycket annat pampigt att förtiga. Efter ungefär en och en halv timmes uppvisningar var det klart för utmarsch och åskådarna hade all anledning att känna sig. tillfreds med de vältrimmade visbygymnasternas goda prestationer.
För gymnastikledarparet Johnson, som nu snart skall lämna Visby, var det i går — åtminstone för fru Johnsons del avskedsuppvisning med hennes elitgymnaster och hon hyllades efteråt med blommor till tack för allt det nitiska och uppoffrande arbete hon uträttat för gymnastiken i vår stad. Makarna Johnson hyllades sedan vid en festlighet på Stadshotellet under kvällen. Dir. Johnson kommer dock att ännu stanna kvar någon tid och skall bl. a. leda Gymnastikens dag.

Boxningarna i lördags.
Två tekniska ”knockar”.

Boxning, som man också med förkärlek benämner the noble art of selfdefence, d. v. s. självförsvarets ädla konst, är ingen lätt konst. Visserligen finns det hos varje liten pilt redan i vaggan gryet till en boxare, men sedan beror det ju på, om talangen utvecklas i rätt riktning. Gör den ej det torde man vara ganska hjälplös mot en verklig boxare, denne må sedan väga synnerligen lätt på viktvågen.
Man gjorde osökt de där små reflektionerna på A 7 i lördagskväll, där B. K.
Ringen hade anordnat. boxningar med domslut och med gästspel av fyra stockholmsboxare från Stockholms AIF. Att dessa inte voro några noviser på området var ju självfallet, men att de skulle behöva visa sådan teknisk överlägsenhet mot de våra hade man inte väntat. Man hade med andra ord trott, att de våra skulle kunna prestera ett och annat som hör till boxning, men det var det lilla, det. Den av Ringens pojkar, som utgjorde det glädjande undantaget var Wilhelm Bäck, men han är ju som bekant ingen duvunge och beredde den svårboxade Sixten Svensson en hel del bekymmer.
Publiken var talrik och hade synbarligen en trevlig kväll.
Matcherna inleddes med en fight i myggvikt, där de små aktörerna pucklade på varandra rätt friskt — ja, man känner ju igen sådana där bataljer småpojkar emellan — och någon behållning gavs knappast.
Nästa uppgörelse skedde i welter mellan ”Sotarn” Söderberg (brottaren Söderbergs broder) och Sundvall, där den förstnämnde har vissa förutsättningar om han använder sig av lite bättre taktik.
I mellanvikt uppträdde V. Jonasson och L. Pettersson, där det höll på att bli allvarlig fight. Jonasson har stil men boxas för öppet och ärligt. Lätt, ledigt och elegant rör han sig, och när han så småningom får sting i slagen bör han bli bra.
I lättvikt möttes Bäck och S. Svensson i en av kvällens bästa matcher, där man fick se prov på en hel del teknik.” Ett foulslag i andra ronden drog ner poängen för Svensson, som vann tredje ronden med knapp marginal, medan Bäck tog hem första. En jämn tillställning, liksom den följande, där i welter Erik Bergström hade ett nappatag med Jansson. Det blev en hel del sluggning i första ronden, och i andra slog Jansson alltför stora hål i luften. Han tog dock hem sista ronden klart.
Kvällens första sensation kom i nästa match, lätt tungvikt, där lille knubbige Eriksson på en halv minut hade Olofsson i golvet med en våldsam vänstersving.
Olofsson hann visserligen upp innan gongongen slöt, men han fortsatte icke. En tektisk knockout.
Sensationen nr två bjöd Hägglund och Sven Hansson på. Oaktat Sven innan matchen fick rådet att icke börja angripa gick han på i föresats att göra ett snabbt slut på sin motståndare och fick också in ett hårt slag, som tycktes göra Hägglund lite fundersam. Medan Sven gick och måttade för att få in en dräpande solar plexus eller uppercut, eller vad han nu änkte på, fick han en perfekt höger på käken, stod hjälplös vid repen och hade om det varit på Madison Square garden, säkert knockats ordentligt. Hägglund var emellertid alltför stor sportsman för att begagna sig av situationen, och då Sven var groggy, bröt ”Peking”, som var tävlingsledare, matchen.
Och därmed hade Visbypubliken fått en liten inblick i den ädla konsten.
Man ansåg på sina håll att B. K. Ringen skulle ha väntat ännu en tid innan den tog hit boxare från fastlandet, men för min del anser jag lektionen vara synnerligen nyttig. Det fordras träning och åter träning innan man kan något, och nästa gång har man kanske kommit ett långt stycke på väg.
I går var det en uppvisning på Sol hem inför en ganska talrik publik.
Mr. E.

Fotbollen på Vallen
i går blev liksom förra söndagen synnerligen målrik. VIF vann sålunda över Gute med 5—0, medan AIK:s uppgörelse med A 7 slöt med 9—1.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *