Hushållningsgillena.

Stenkumla hushållningsgille höll i lördags sitt årssammanträde i församlingssalen i Hogrän under ordförandeskap av hr Viktor Larsson, Buters. Ett trettiotal medlemmar voro närvarande. Vid sammanträdet justerades matrikeln och förelåg förslag till nya ledamöter. Till ledamot av styrelsen för tre år omvaldes hr Reinh. Pettersson, Rosarve, Vall, med hr Anshelm Larsson, Vallbys, Hogrän, som suppleant, likaledes omvald.
Efter förhandlingarna följde föredrag an husdjurskonsulent B. Ljunggren, som talade om arbetstidslagen.
— Hejde hushållningsgille hade i lördags eftermiddag sitt årssammanträde i Väte skola. Förhandlingarna leddes av dir. O. Rosvall, Klintehamn, och ett fyrtiotal medlemmar bevistade sammanträdet. Till ledamot av styrelsen omvaldes hr Karl Olofsson, Magnuse, Väte, och till suppleant utsågs likaledes genom omval rektor Albin Åkesson, Klintehamn. Till ombud för jordbruksstatistiska uppgifter utsågos: för Klintehamn godsägare A. Resare, för Fröjel hr Thure Siltberg, Bofride, för Väte hr Karl Olofsson, Magnuse, och för Hejde hr Henr. Pettersson.
Sedan föredragningslistan var genomgången höll konsulent B. Ljuggren föredrag om hästaveln varjämte han gav några glimtar ur premieringsreglementet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *