HITLER HAR GENOMFÖRT ÖSTERRIKES ”ANSCHLUSS”.

Ultimatum till Wien: Nazistisk regering eller tyska trupper? Underkastelse.
Schuschnigg — Hakkorsfanan hissad i Wien. — Tyska trupper ha gått över gränsen. — Den nya regimen ordnar folkomröstning. President Miklas vägrar avgå.

Seyss-Inquart.
Schuschnigg.
Förbundspresident Millas.

Telegrammen från Wien hade i går afton de mest sensationella händelser att berätta och under natten ha nya uppgifter strömmat in, vilka ställa världen inför ett fullbordat faktum: Tyskland har tagit hand om den österrikiska statén.
Det var den av Schuschnigg arrengerade folkomröstningen, som Berlin och de österrikiska nationalsocialiska ministrarna i Wien vägrade godkänna denna åtgärd. De nationalsocialistiskt sinnade förbundsländerna Steiermark och Tyrolen voro under gårdagen skådeplatsen för talrika nationalsocialistiska demonstrationer och även i Wien förekommo sammandrabbningar.
Samtidigt ilade tyska trupper längs de nya autostradorna mot den österrikiska gränsen. Så kom Hitlers ultimatum till förbundspresidenten Miklas, att antingen utnämna ett nytt kabinett, vars sammansättning Berlin skulle diktera, eller också skulle de tyska trupperna, som skyndade mot gränsen besätta Wien. Inför detta måste den österrikiska regeringen resignera för att hindra kriget att öppet utbryta.
Seyss-Inquart, Hitlers man, som övertog posten som förbundskansler, har öppet anhållit om tyska trupper till ordningens upprätthållande i Österrike. Därmed är ”Anschluss” fullbordat.
Det österrikiska folket ger vika för våldet.
De österrikiska radiostationerna utsände kl. 18,15 följande meddelande: ”Förbundskanslern har efter konsultering med förbundspresidenten sett sig föranlåten att uppskjuta den till den 18 dennes utsatta folkomröstningen.” Förbundskansler Schuschnigg avgick kl. 19,45 på fredagskvällen.
Berlin, 12 mars. (TT.) Schuschniggs tal i radio till österrikiska folket var bl. a. av följande lydelse: Denna dag har ställt oss inför en svår och avgörande situation.
Den tyska riksregeringen har tillställt förbundspresidenten ett med frist försett ultimatum, enligt vilket förbundspresidenten hade att utse en av honom föreslagen kandidat till förbundskanslär och tillsätta en förbundsregering efter tyska riksregeringens förslag, i annat fall ställdes en inmarsch av tyska trupper I utsikt vid ett klockslag, då fristen utgick.
Förbundspresidenten har givit mig i uppdrag att meddela det österrikiska folket att vi vika för våldet.
Så tager jag i denna stund avsked från det österrikiska folket med ett tyskt ord och med en hjärtats önskan: Gud skydde Österrika.
Wien. 12 mars, (TT.) Kl. ½ 10 på aftonen talade Seyss-Inguart i radio och förklarade att nn som inrikes- och säkerhetsminister var ansvarig för ordningen. Han uppmanade de nationalsocialistiska ordnings- och säkerhetsformationerna att ställa sig till de verkställande organens förfogande.
Jag varnar österrikiska folket för att göra det minsta motstånd mot tyska armén, om denna marscherar in i Österrike.
Under fredagen satte sig betydande tyska truppstyrkor på marsch mot österrikiska gränsen. Ännu fram på eftermiddagen fortsatte transporterna av tusentals man trupper med fältartilleri i riktning mot gränstrakterna, meddelades från München. Personer, som bo vid vägarna, förklara att transporterna pågått hela natten till fredagen. I trakterna vid gränsen ha hästar och fordon rekvirerats av myndigheterna.
På officiellt tyska håll förklarades, att de reguljära tyska trupperna något förstärkts vid gränsen mellan Bayern och Österrike.
I tyska politiska kretsar förklarades att Tyskland betraktade Berchtesgadenöverenskommelsen så annullerad och förbehåller sig rätt att därav draga alla konsekvenser.
Wien, 12 mars, (TT.) Meddelandet om att folkomröstningen uppskjutits slog ned som en bomb, Efter att tidigare ha bjudit motstånd mot de nazistiska försöken till demonstrationer gåvo myndigheterna plötsligt vika och nationalsocialisterna övertogo kontrollen över händelserna.
Berlin, 12 mars. (TT.) DNB meddelar: Seyss-Inquart nade till Hitler riktat ett telegram vari det heter, att den provisoriska österrikiska regeringen ser sin uppgift i att återställa lugn och ordning i Österrike, varför den riktar en enträgen anhållan att understödja den i denna uppgift och hjälpa den att förhindra blodsutgjutelse.
Wien, 12 mars. (TT.) Hitlers ekonomiske rådgivare Kettler fungerar nu som tyskt sändebud i Wien.
München, 12 mars, (TT.) Tyska trupper marscherade kl. 10 på
Kvällen i slutna formationer in I Österrike vid Salzburg, Kufstein och Mittenwald.
Wien, 12 mars. (TT.) Hitlers ställföreträdare riksminister Hess har sent på fredagsaftonen anlänt till Wien.
Wienpolisen har anlagt hakkorsbindel och använder Hitlerhälsningen.
SA och SS beväpnas för att tjänstgöra som hjälppolis. På rådhuset och polishuset vajar hakkorsfanan, I nazistiska kretsar förklaras att makten övertagits utan någon friktion eller blodsutgjutelse.
Wien, 12 mars. (TT.) Enligt Reuters korrespondent ha nationalsocialisterna krävt att förbundspresident Miklas skulle avgå. Miklas har emellertid vägrat.
Wien, 12 mars. (TT från Reuter.) Tysklands andra ultimatum lär ha innehållt:
1) att Schuschnigg avgick och ersattes med Seyss-Inquart;
2) att ett nytt kabinett bildades med 2/3 majoritet för nazisterna;
3) att österrikiska legionen får återvända till Österrike;
4) att denna legion fick i uppdrag att upprätthålla ordningen i Wien;
5) att det nazistiska partiet utan inskränkningar skulle få existera.

Schuschnigg hålles arresterad.
Wien, 12 mars. (TT.) Schuschnigg och några ändra medlemmar av kabinettet lära fortfarande sig I förbundskansliet under bevakning av polis och stormtrupper.

”Ansechluss” klart genomfört.
Wien, 12 mars, (TT.) Kl. 1,05 på natten höll de österrikiska nationalsocialisternas chef, major Klausner, ett radioanförande.
Han yttrade ätt Österrike nu är fritt och nationalsocialistiskt och talade i fortsättningen om ”vår Fuhrer Adolf Hitler, att hakkorsfanan nu vajar över hans fädernesland, ett enda folk, ett enda rike, en enda Fuhrer. Hell vår ledare, Hell Hitler.”
Berlin, 12 mars, (TT.) Tidigare har från Linz meddelats att tyska trupper överskridit gränsen, men nu förklaras att så icke skett. Ryktena därom bero uppenbarligen på felaktiga uppgifter.

Nationalsocialisterna skola organisera folkomröstning.
Berlin, 12 mars. (TT.). En folkomröstning i Österrike skall anordnas den 20 mars på basis av ”tyska folkets orubbliga rättigheter”.

Seyss-Inquart även försvarsminister.
Wien, 12 mars. (TT.) På natten offentliggjordes den nya ministerlistan. Seyss-Inquart blir även försvarsminister. Vicekanslär blir dr Glaise-Holtenau samt utrikesminister dr Wilhelm Wolf.

Tyskland har annekterat österrike.
London, 12 mars. (TT.) De engelska tidningarna stå på lördagen helt under intryck av händelserna i Österrike. Den konservativa Daily Telegraph-Morning-Post skriver, att Tysklands åtgärd, som betyder en annektering av Österrike kan icke ursäktas. Det är ännu för tidigt att yttra sig om de återverkningar om denna kupp kan medföra och det är även obehagligt att komma med några profetior.

Tysk triumf i nationalsocialismens seger.
Berlin, 12 mars, (TT.) Morgontidningarna behandla i ledande artiklar den nationalsocialistiska omvälvningen i Österrike,
Völkischer Beobachter skriver: Nu har avgörandet fallit; Den nationalsocialistiska idéns oemotståndliga kraft har även i Österrike förts till seger. Det var ett plumpt spel, som Schuschnigg trodde sig kunna begära av alla tyskar öster och väster om Salzach.
Berliner Börsenzeitung skriver: Ett nytt tyskriktat Österrike skall uppstå i enlighet med det tyska folkets i Österrike önskan.
Tyskland tänker icke på att annektera Österrike utan det önskar att det österrikiska folket självt beslutar över sin framtid.
Lokal-Anzelger skriver: Hand i hand skola nu alla tyskar gestalta sitt öde och MER skall samtidigt bli ett bidrag till alla folks väl, Europas och världens.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Mars 1938
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *