Hemse

Hemsekretsen av Sveriges allmänna folkskollärareförening
höll igår sitt ordinarie höstmöte i folkskolan härstädes under ledning av folkskoll. Reinhold Dahlgren, Stånga. Därvid behandlades de från allmänna föreningen utsända ärenden om vilket följande må nämnas.
Till ledamöter i Centralstyrelsen omvaldes enkHälligt de i tur avgående. Arvodena till sekreteraren och kassören beviljades i enlighet med styrelsens förslag. Behandlades härefter ett förslag om höjning av årsavgiften till allmänna föreningen från nuvarande 4 kr. till 6 kr. Frågan, som klargjordes av folkskollAlex. Stengård, föranledde en kort debatt, varefter bestämdes, att kretsen för sin del beviljade en årsavgift av 5 kr. och för pensicnerad lärare 3 kronor. Därtill skulle till kretsens egen kassa utgå en krona pr år och lärare.
Efter middagsrasten behandlades frågan om samhällsåtgärder för barn i förskoleåldern med fölkskoll. Wahlberg, Lye, som inledare.
Frågan hade blivit utsänd till kretsarna med anledning av en till centralstyrelsen inlämnad motion om utredning från Tranåskretsen.
Den utredning, som centralstyrelsen gjort, gav vid handen, att behovet av samhällsåtgärder för barnen före den egentliga skolan vore mycket växlande, störst i städer och samhällen och minst på landsbygden.
Centralstyrelsen hade i sin utredning såsom lämpliga ätgärder pekat på ett frivilligt förskoleår i anslutning till skolan eller utsträckning av den s. k. barnträdgårdsverksamheten till skolålderns början.
Efter inledningsföredraget förekom en längre diskussion, varunder från flera håll framhölls svårigheten att kunna överblicka en fråga av så stor räckvidd utan närmare kännedom om planläggning och ekonomiska konsekvenser. Kretsen beslöt också avslå motionen om förskolår och anordnande av barnträdgårdsverksamhet på grund av bristande utredning i berörda hänseenden.
Så förekom även vid mötet en stunds allsång ledd av folkskoll. Alex. Stengård.
Under flera år har inom kretsen förekommit försök att vid kretsmötena underhålla med körsång, men det har aldrig bliwit något mer lysande resultat av ansträngningarna. Sedan nu hr Stengård spritt sångbladen i salen blev det verkligen resultat utan större svårighet. Det sjöngs med liv och lust eller med känsla och ”darr”, allefter innehållet, och allmänna meningen var, att så här borde sjungas vid nästa möte också.
Ordinarie vårmöte kommer att hållas hos folkskoll. Filip Åkerman i Gerum.
Till sist riktade ordföranden ett tack till dagens värdinna folkskollärarinnan Karin Erlandsson, vilket underströks medelst ett kraftigt leve.

Ett skeletttynd
gjordes i går under grävningar för kloakanläggningarna i Hemse, Skelettet låg c:a 2 á 2,5 meter under jord och härrör tydligen från förhistorisk tid.
Det är emellertid anmält både till landsfiskalen och till länsantikvarien och den sistnämnde väntas under de närmaste dagarna komma att låta undersöka fyndplatsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 September 1938
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *