Hemse

Tjurföreningen
tog vid sitt årsmöte för ett par veckor sedan upp frågan om anskaffande av tjurar till diskussion, och man enades slutligen om att försöka inköpa tvenne förstapristjurar, om en försöksteckning gåve tillfredsställande resultat. En sådan har nu genom styrelsens försorg blivit verkställd med synnerligen gott resultat — så gott som alla lantbrukare i socknen ha tecknat antingen hela antalet kor eller också största delen därav, sammans lagt 186 st., vilken siffra emellertid kommer att ytterligare stiga.
Med anledning härav hölls i går kväll ett extra sammanträde i kommunalrummet, varvid man enhälligt beslöt att inköpa två första pristjurar om minst 80 poäng för en maximisumma av omkring 3,000 kr. pr st, Inköpet skall förrättas vid tjurauktionen i Linköping den 8 april av föreningens oråf., lantbr, Sven Johansson, Hulte, i samråd med husdjurskonsulent Ljunggren, Skulle dock ej lämpliga djur stå att få på denna auktion, har föreningens representant rätt att om möjligt anskaffa lämpliga tjurar på privat väg.
Till tjurhållare antogos lantbrukarna a Johansson, Tjängdarve, och Albin Hjelm, Kodings, och skall arvodet pr tjur och år utgå med 300-kr., varvid dock språngavgift erlägges för egna kor.
Betäckningsavgifterna bestämdes till 5 kr, för medlemmarnas tecknade kor och 6 kr. för deras icke tecknade samt till 7 kr, för utomstående,, vilka emellertid icke skola tillåtas använda sig av tjurarna under första året, då på varje tjur ändå kommer omkr, 95 kor, en ganska hög siffra.
Styrelsen erhöll i uppdrag att försälja föreningens nuvarande tjur till avel, eller, om detta visar sig omöjligt, till slakt.
Ordföranden avslöt sammanträdet genom att klubbfästa ett enhälligt beslut om att var och en skall göra sitt bästa för att föreningens verksamhet må bliva framgångsrik och till största möjliga nytta.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Mars 1938
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *