Gotländska kustförsvaret sättes upp.

Första etappen blir 1 okt. 1938—30 mars 1939.
Stockholm, 8 sept. (Press.) Föreskrifter ha nu av k. m:t utfärdats rörande uppsättningen av Gotlands kustartillerikår. Chefen för kustartilleriet har därvid bemyndigats att före den 1 okt. i erforderlig utsträckning och i mån ,av medelstillgång kommendera stabspersonal ur sitt vapen till kustartillerikåren på Gotland. Uppsättningen av kåren, första etappen (omfattande kårstab och tre kompanier) i Fårösund skall under tiden 1 okt. 1938—30 mars 1939 i vad avser personal ur kustartilleriet äga rum successivt. Högst t. o. m. sistnämnda tidpunkt få delar av stabs- och förvaltningsorganisationerna enligt chefens för marinem bestämmande vara förlagda i Stockholm.
Personal ur kustartilleriet, som skall överflyttas till Gotlands kustartillerikår från Vaxholm och Karlskrona kustartilleriregementen, skall vad beträffar officerare och underofficerare om möjligt före 1 okt. och senast före utgången av 1938 samt vad beträffar manskap senast före årets utgång vara fördelad att fr. o. m. den 1 april 1939 eller tidigare tillhöra kåren.
Slutligen har kustartillerichefen bemyndigats att under tiden 1 okt.
1938-30 mars 1939 av ovan nämnd personal vid behov beordra enforderligt äntal officerare, underofficerare och n anskap, vilka ej ordinarie förlagts till Fårösund, till tillfällig tjänstgöring i Stockholm eller Fårösund.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 September 1938
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *