Gotlandsflickor skriva förnämliga hembygdsskildringar.

2,300 barn ha insänt tävlingsskrifter.
Radiotjänst och Samfundets för hembygdsvård radiopristävling ”Skriv en hembygdsskildring” har rönt ett över förväntan stort deltagande. Över 2,300 skolbarn Sverige runt ha kommit med tävlingsbidrag.
Det goda resultatet vittnar mer än nog om hembygdsintresset ute i bygderna, uttalar dr John Nihlén i Samfundet för hembygdsvård, och det understryker framförallt att intresset finns även vid sidan om hembygdsgårdarna.
Överhuvud kan tävlingen anses vara ett av de första synliga resultaten av att det breda, folkliga intresset för hembygdsvården verkligen existerar i vårt land. Inalles ha inkommit 626 bidrag, varav 465 individuella och 161 korporativa, antalet medarbetare i de korporativa är nära 1,900. I tävlingen äro representerade alla län och landskap. De flesta bidragen ståtar Kopparbergs län med, som mobiliserat icke mindre än 52 enskilda och 9 korporativa tävlande. Påfallande stort har intresset varit i Norrland, varifrån insänts icke mindre än 118 enskilda och 49 korporativa bidrag med sammanlagt nära 700 medarbetare.
Bedömningen är ännu ej slutförd, men redan nu kan sägas, att bidragen i genomsnitt stå på en mycket hög nivå. Självfallet växlar standarden på grund av deltagarnas olika åldrar och mogenhet. Ett korporativt bidrag från Angermanland är exempelvis på 246 sidor och har en innehållsförteckning, som upptar 33 rubriker. Framställningen illustreras av en mängd teckningar, fotografier, diagram och kartor.
Även de individuella bidragen ha ibland svällt ut till små avhandlingar. Ett par Gotlandstöser ha exempelvis vardera lämnat in tävlingsbidrag, som till omfånget och kvaliteten överglänsa många av de korporativa.
För de flesta arbeten gäller, att de utförts med omsorg och ordentlighet. Många äro konstnärligt utstyrda med egenhändigt målade vignetter och textade titlar. Det är för övrigt mången gång förvånansvärt sådana skickliga tecknare barnen äro. Många bidrag äro överdådigt illustrerade. Då det gäller fotografier märks kanske ibland — naturligt nog — lärarens hjälp, men i stort sett ha barnen även här förstått att hjälpa sig själva. I brist på kamera har man klippt ut illustrationer ur böcker och tidningar och på så sätt fått ett utmärkt illustrationsmaterial. Det finns tävlingsbidrag, som prydas med upptill ett 100-tal fotografier.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *