Gotlandsbankens bruttovinst ökad i fjol.

Tillväxt I såväl in- som utlåning.
A.-b. Gotlands bank har för fjolåret haft en bruttovinst på 1,25 mill. kr. mot 1,09 mill. året förut. Räntevinsten steg från 697,478 kr. till 712,211 kr., medan däremot provisions- och agioinkomsterna reducerades från 207,977 till 171,080 kr. Omkostnaderna hålla sig vid en nästan oförändrad nivå eller i 253,000 kr. (246,593). I skatter ha utbetalats 84,167 kr. (f. å. 82,404). Avskrivningarna ha i fjolårets bokslut stannat i 31,315 kr. (44,625). Såsom förut i korthet omnämnts har nettovinsten utgjort 430,180 kr. (f. å. 436,180) och till bolagsstämmans förfogande ställas inklusive vinstsaldo 966,030 kr. Av vinstmedlen överföras 400,000 kr. till en dispositionsfond. Aktieägarna erhålla en oförändrad utdelning av 8 proc. och i ny räkning balanseras kr. 323,630. Mot bolagets grundfond på 3,03 mill. svarar en reservfond på 2 mill. samt nytillkommen dispositionsfond på 400,000 kronor.
Omslutningen steg under fjolåret från 30,30 till 31,47 mill. Både in- och utlåning har ökats; den förra från 23,55 till 24,52 mill. och utlåningen från 26,37 till 27,69 mill. Kassareserverna voro vid årsskiftet c:a 123,000 kr. större än året förut och redovisades med 884,828 kr. Efter den kraftiga avveckling av aktieportföljen banken vidtog under 1936, har denna under fjolåret endast undergått en mindre nedjustering från 448,306 till 413,533 kr. Obligationsportföljen har reducerats från 521,450 till 297,573 kr. Tillgodohavandet hos inhemska banker uppgår till 1,36 mill. (1,78).

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1938
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *