Gotlands trupper.

Chefen för Gotlands infanteriregemente, överste A. W. Linde, åtnjuter tjänstledighet den 24 juli—6 aug. Befälet över regementet och inskrivningsområdet föres under tiden av överstelöjtnant Björn.
— Kapten Lindeborg entledigas fr. o. m. den 24 dennes såsom regementsstabschef, föredragande i inskrivningsexpedtionen, rekryterings-, civilanställnings- och arkivofficer. Kapten Jeppsson placeras fr. o. m. samma dag i samtliga dessa befattningar.
— Intendentsaspiranten löjtnant von Dardel har beordrats till tjänstgöring vid I 18 fr. o. m. den 22 aug.
— Furiren vid I 11 Carlheim-Gyllenskiöld har beordrats att fullgöra trupptjänstgöring vid I 18.
— Tjänstledighet har beviljats kapten Lindeborg och löjtnant Hiort under tiden 24—381 dennes samt fänrik Fraenkel 28—31 juli.
— Löjtnanten vid Gotlands infanteriregemente Hildebrand skall tjänstgöra vid Göta livgarde 8 under tiden 1 okt.—7 jan. 1939. Generalstabsaspiranten löjtnanten vid -Gotlands artillerikår v. Döbeln skall tjänstgöra vid Göta trängkår: 4—30 sept.
— Övning i krypto- och signaltjänst äger rum den 25 och 26 .dennes under ledning av överstelöjtnant Björn. I övningarna första dagen deltaga majorerna Söderberg och Lindh, kaptenerna Jeppsson och Steffen, löjtnanterna Norman: och Engdahl, fänrikarna Löwin och 9Söderberg, fanjunkarna Fondelius, Hjorter och Mathson samt sergeanterna Haglund, Häglund, E. Karlsson, Söderström, Hammarström och Fohlström. I övningarna den 26 deltaga: kaptenerna Brodin, Löwenborg, Hedengren och Arweson, löjtnant Heijl, fänrikarna Fraenkel och Hammarberg, – fanjunkarna Johnsson, Jacobsson och Swensson, sergeanterna Utterling, Christiansson, G. Karlsson, Gustrén och Wenell.
— Vid A 7 har semester beviljats major Melander 22—25 dennes, löjtnant Steffen 24—27 dennes och styckjunkare Nilsson 24 dennes—14 aug.
— Officersaspiranten vid A 1 vpl n:r 1707 Benckert har transporterats till och tilldelats A 7. Reservofficersaspiranten vid A 1 vpl n:r 374 Grönquist har likaledes transporterats till och tilldelats A 7.
— Kaptenen i A 7:s reserv F. Hägg har inkallats till frivillig tjänstgöring vid kåren den 30 aug.—80 sept.
—Till ledare för till befälsutbildning inkallade officerare och underofficerare har kapten Lindgren beordrats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *