Gotlands trupper.

Genom arméorder har bestämts, att Gotlands infanteriregemente tilldelade befälselever, avsedda att utbildas till stabsfurirer, skola utväljas härtill omedelbart efter inryckningen. De skola. utbildas vid infanteriregemente inom Första arméfördelningen.
En ’studentpansarvärnsavdelning skall organiseras vid Gotlands infanteriregemente såsom underavdelning av regementets kulsprutekompani. Det blir en motoriserad pansarvärnsgrupp. Befälseleverna skola in- och utrycka direkt till I 18 enligt vapen övningstabellen för härens beväring 1938—1939. För avdelningen erforderligt befäl skall beordras av regementschefen.
Vid Gotlands infanteriregemente skall även organiseras en studentkulspruteavdelning, vilken också blir underavdelning av kulsprutekompa niet. Närmare bestämmelser skola utfärdas av militärbefälhavaren. Under soldatutbildningen. skall bibringas utbildning i biltjänst; samtliga befälselever, som icke förut inneha körkort för förande av bil, böra beredas tillfälle avlägga prov för erhållande av dylikt körkort. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 Maj 1938
N:r 111

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *