Gotlands skytteförbunds styrelse

hade sammanträde den 8 dennes, var vid styrelsen konstituerade sig sålunda: ordförande överste A. V. Linde, vice ordf. nämndeman.C. K. Gahnberg, kassaförvaltare nämndeman E, Stenberg och sekreterare f. tygförvaltare J. Hagberg. Till förbundsstyrelsens ledamöter i Förbundet Gotlands Nationalbeväring omvaldes C. K. Gahnberg och nyvaldes E. Glifberg. Till Fältskjutningskommitté återvaldes major Söderberg, ordf., nämndeman C. K. Gahnherg, v. ordf., kapten Hj. Jeppsson, och sekr. f. tygförvaltare J. Hagberg.
Sekreterarens förslag att prenumerera å »Svenskt Skytte» för år 1938 med 1 expl. till varje ledamot i styrelsen, jämte suppl. godkändes. At skjutkommitten uppdrogs att bestämma tid och plats för årets fältskjutningar och uttalades önskemålet om en fältskjutning i. slutet av jan. eller i början av febr., varefter gevären som skola repareras (ompipas) infordras för att hinna bli färdiga till skjutsäsongens början.
Förslaget om 50 kr. till pris vid tävling om Landsh. Karl Rydins vandringspokal bordlades till nästa sammanträde, då förslag till ändringar av stadgarna skall föreligga för beslut. Att omarbeta dessa stadgar utsågs löjtn. K. Norman och folkskollärare B. Larsson.
Sekreterarens förslag om inköp av och gratis utdelning av 300 expl. av 1938 års skjutbok till styrelserna i samtliga gillen med 3-5 expl. godkändes.
Styrelsen beslöt påskynda arbetet med ändring av »Förbundets bestämmelser» angående skolskjutningsmedaljer m. fl. ändringar, så att fordringarna, bli i proportion till föreskrifterna, ang. statens skyttemärken i brons, silver och guld. Dessa åtgärder bli dock endast provisoriska, då det kan befaras att frågan om skolskjutningstavlan ännu ej är slutgiltigt behandlad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *