Gotlands infanteriregemente.

Försök skola i år vid Gotlands infanteriregemente utföras med av militärbefälhavaren föreslagen, för cykeltrupp avsedd utrustning. För ändamålet har samtidigt ställts 600 kr. till förfogande.
— Arméchefen tillstyrker furiren i Dalregementets reserv Artur Forss’ ansökan att för vinnande av kompetens till underofficersbefordran i år få fullgöra en repetitionsövning vid Gotlands infanteriregemente. Hans avsikt synes vara, anför arméchefen, att söka transport till sistnämnda regemente.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *