Gotlands blåbandsförenings ungdomsförbund

höll i går sitt årsmöte i Vamlingbo. Mötet började kl. 11 i kapellet, där dagen inleddes av pastor S. Nahlbom. Vidare talade pastor S. Alm. Föredraget var lagt som ett bibelstudium med tanke på blåbandsförbuny dets arbete.
Själva mötesförhandlingarna toge in början kl, halv 2 i missionshuset. Efter protokollsjustering föredrogs en kassaredogörelse, enligt vilken kassan balanserar på 805 kr.
Till ledamöter ay styrelsen valdes pastor S. Hermansson, Bjärges, ordf., G. Holmberg, österby, vice ordf., Maja Olofsson, Visby, sekr., Elsa Andersson, Visby, vice sekr. och T. Rullande, Havdhem. Suppleant blev Judit Björklund, Gothem. Till revisor utsågs Arthur Nilsson, Visby, med hr Herman Engström, Visby, som suppleant. Representant i Gotlands blåbandsförbunds styrelse blev pastor Hermansson med N. Pettersson, Garda, som ersättare. Årsavgiften bestämdes till samma belopp som fårat, alltså 50 öre. Mötet beslöt att den 27-31 juli ordna ett sommarläger. Till ledamöter i lägerkommitgn utsågos pastor Hermansson, Sten Persson och T. Runander. Lägerchef blir pastor Hermansson. Vid mötet bildades även en e. k. agitationspatrull, vars stationsort skall vara Visby.
En högtidsfest började kl. halv 3 i missionshuset, där en talrik m???ghet mött upp från ett flertal socknar på södra Gotland och från Visby. Mötet inleddes av blåbandsföreningens ordförande i Vamlingbo, hr Rud. Olofsson, som läste en del av 103:dje psalmen. och hälsade samtliga välkomna. Vid mötet medverkade en talkör från Visby samt Vamlingbo blåbandsförenings kör, varjämte pastor Alm höll ett synnerligen innehållsrikt föredrag över ämnet: Kampen mot det onda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *