Godtemplarna arrendera Mästerby prästäng.

Föredömligt initiativ till praktisk hembygdsvård.
Gotlands distriktloge av I. O. G. T. har nyligen träffat avtal med prästboställsstyrelsen i Sanda pastorat om arrendering av den s. k. Prästängen i Mästerby, där distriktlogen under en lång följd av år anordnat sina sommarting. Arrendet, som äger giltighet under tiden 14/3 1938-1413 1943, gäller den ängshävdade delen av Prästängen å ecklesiastika bostället Annexen i Mästerby. Området, som omfattar cirka sju tunnland, skall enligt kontraktet skötas och bevaras på av ålder brukligt sätt och gräsväxten sålunda i första hand tillvaratagas genom slåtter. Betning må icke äga rum före slåttern samt ej ta sin början förrän den 1 augusti och ej pågå längre än till september månads utgång. ingen skall bligen tagas och röjas, varvid röjningen skall ske enligt anvisning av ~jägmästaren. Konstgödsling och insåning av för ängen främmande växter får icke verkställas. Dansbanor få icke finnas på området, och ej heller få basarer och liknande nöjestillställningar anordnas där. De möten och fester, som förläggas till ängen, skola givas en värdig prägel och få icke pågå medan gudstjänst hålles i sockenkyrkan.
Distriktsrådet har tillsatt en kommit i bestående av lantbrukarna Martin Hellgren, Vallbys i Hogrän, Joh:a Fredriksson, Västerväte i Väte, och Henning Wittberg, Grens i Mästerby, som närmast ansvarig för att arrendekontraktets bestämmelser följas.
Anledningen till att I. O. G. T.-distriktet arrenderat ängen är, att man i möjligaste mån vill hjälpa till att bevara en av Gotlands ståtligaste lövängar i dess nuvarande skick och där emellanåt samla dels ordensmedlemmarna till lek och tävlan i gotländskt arbetsliv och gamla gotländska idrotter, dels även allmänheten till värdiga fester för väckande och stärkande av hembygdskärleken och för propaganda för godtemplarordens idéer.
Ängen tas i besittning på valborgsmässoafton, då godtemplare från skilda delar av ön- äro välkomna till fagning med början kl. 1. Mer slutat arbete blir det valborgsmässobål med tal och sång etc.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 april 1938
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *